Zwrot wniosku KRS

Zwrot wniosku KRS

Przedsiębiorca, który samodzielnie składa formularze do Krajowego Rejestru Sądowego musi liczyć się z tym, że w przypadku błędów w formularzach lub użycia nieaktualnego wzoru formularza otrzyma zarządzenie referendarza o zwrocie wniosku. Zwrot wniosku KRS wiąże się z tym, że sąd rejestrowy nie wzywa do uzupełnienia braków a niepełny wniosek nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W zarządzeniu referendarz sądowy zarządza o: (1) zwrocie wniosku oraz (2) zwrocie wniesionej opłaty sądowej oraz ewentualnie opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zawsze takie zarządzenie zawiera szczegółowe uzasadnienie informujące o tym, dlaczego wniosek został zwrócony a więc sąd wskazuje jakie błędy wnioskodawca popełnił przy wypełnianiu formularza KRS.

Ostatnio, najczęściej błędem jest niezgłoszenie zmiany w zakresie przedmiotu działalności na formularzu KRS-ZM. Niedawno wprowadzone zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wymagają od przedsiębiorców aby przy zgłaszaniu jakikolwiek zmian do KRS dodatkowo wskazali na formularzu KRS-ZM: (a) jeden przedmiot przeważającej działalności według Polskiej Kwalifikacji Działalności na poziomie podklasy (np.: 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 74.11.Z działalność prawnicza, 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi) oraz pozostałe ważniejsze przedmioty działalności – nie więcej jednak niż dziewięć takich wskazań. Oczywiście nie jest wymagane dokonanie zmiany umowy spółki w zakresie przedmiotu działalności, nawet wtedy, gdy w umowie spółki wskazane jest kilkanaście i więcej rodzajów działalności gospodarczej. Wystarczy wybrać i wskazać dziesięć najważniejszych rodzajów działalności gospodarczej, w tym jeden, jako przeważający, na poziomie podklasy PKD.

Co należy zrobić po otrzymaniu zarządzenia o zwrocie wniosku o wpis danych do KRS? Czy opłata sądowa oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przepada?

Wnioskodawca powinien złożyć, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, prawidłowo wypełniony formularz KRS. Przy ponownym wypełnianiu formularza należy kierować się uwagami zawartymi w uzasadnieniu do zarządzenia o zwrocie wniosku o wpis danych do KRS. Do prawidłowo wypełnionego formularza należy dołączyć pismo przewodnie, w którym trzeba podać sygnaturę wadliwie wypełnionego formularza (w górnym lewym rogu zarządzenia o zwrocie wniosku będzie wskazany numer sygnatury, np.: Sygnatura akt Wa XIV NsRejKRS 94344/14/550). W piśmie przewodnim należy poprosić sąd o: zaliczenie uprzednio dołączonych oryginałów dokumentów oraz o zaliczenie wpłaconej przy pierwotnym wniosku opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeśli taka była też uiszczona. Tak więc do poprawionego formularza KRS nie dołączamy ponownie dokumentów źródłowych (uchwał, umowy spółki, itp.) ani potwierdzenia przelewu opłaty sądowej.

Po złożeniu prawidłowo już wypełnionych formularzy KRS wraz z pismem przewodnim sąd rejestrowy uzna, że poprawiony wniosek o wpis danych do KRS wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia, w tym też zaliczy uprzednio wpłacone opłaty na poczet poprawionego wniosku. Sąd rejestrowy poprawiony wniosek będzie rozpatrywał pod nowym numerem sygnatury.

Na marginesie wspomnę, że w przypadku gdy formularze KRS zostaną prawidłowo wypełnione, lecz wnioskodawca nie dołączy do nich odpowiednich oryginałów dokumentów (lub dokumenty te będą z wadami) to sąd rejestrowy wyda postanowienie wzywające do uzupełnienia braków w złożonym wniosku. W uzasadnieniu do postanowienia referendarz sądowy wskaże, jakie dokumenty nie zostały dołączone oraz wezwie, we wskazanym terminie, do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie brakujących dokumentów. Uzupełnienie wniosku we wyznaczonym przez sąd terminie o brakujące dokumenty oznaczać będzie dokonanie rejestracji zgłoszonych zmian. Gdyby jednak wniosek nie został uzupełniony o brakujące dokumenty to referendarz sądowy wyda postanowienie o odmowie wpisu do KRS.

Oznacza to, że ponowny wniosek trzeba opłacić tak samo jak pierwotny, a więc nie można w tym przypadku wnosić o zaliczenie opłat uiszczonych przy poprzednio złożonym, niepełnym wniosku. Jeśli więc wnioskodawca ma problemy z uzyskaniem na czas wymaganych dokumentów, należy w wyznaczonym przez sąd rejestrowy terminie na uzupełnienie wniosku poprosić o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku, wskazując jakie to nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiają wnioskodawcy uzupełnienie wniosku.

 

Foto dzięki uprzejmości SweetCrisis / freedigitalphotos.net

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.