Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitałem zakładowym nazywamy obligatoryjne wkłady wnoszone przez wspólników, które mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną (aport). Wysokość kapitału zakładowego powinna zostać szczegółowo określona w umowie spółki, a w sytuacji aportu umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Trzeba również…… Czytaj dalej Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. non profit

czym jest spółka z o.o. non profit? Spółka z o.o. non profit jest przeznaczona do prowadzenia istotnego społecznie celu. Dla takiej spółki nie jest istotna maksymalizacja zysku, lecz prowadzenie działalności ważnej społecznie. Takimi celami może być działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, z zakresu kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, itp. W umowie…… Czytaj dalej Spółka z o.o. non profit

Składanie formularzy i dokumentów do KRS-u tylko on-line

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wpisy do KRS-u są przyjmowane tylko za pośrednictwem elektronicznego Portalu Rejestrów Sądowych. Portal działa pod adresem internetowym: https://prs.ms.gov.pl/. Ta zmiana zasad zgłaszania wniosków do KRS oznacza, że dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego wyłączona została możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie lub maszynowo wypełnionych formularzy KRS, które…… Czytaj dalej Składanie formularzy i dokumentów do KRS-u tylko on-line

Przedłużenie stosowania „starych” przepisów podatkowych do spółek komandytowych

Przepisy podatkowe wprowadzające niekorzystne zmiany polegające na opodatkowaniu spółek komandytowych umożliwiły wspólnikom tych spółek na podjęcie decyzji o odroczeniu do 1 maja 2021 r. opodatkowania dochodów tych spółek. O tej możliwości mówi art. 12 przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z 28.11.2020…… Czytaj dalej Przedłużenie stosowania „starych” przepisów podatkowych do spółek komandytowych

Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w polskiej spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami podatkowymi jednym z przychodów są faktycznie uzyskane dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Do uzyskania dywidendy wymagane jest posiadanie udziału w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej (lub polskiej spółce komandytowo-akcyjnej). Przychód z tytułu dywidend powstaje w dacie przekazania udziałowcowi (akcjonariuszowi) świadczenia. Oznacza to, że…… Czytaj dalej Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w polskiej spółce z o.o.

Czy jest możliwe rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji?

Zasadniczo nie jest możliwe rozwiązanie spółki z o.o. bez uprzednio wszczętej procedury likwidacyjnej. Jednakże można rozważyć dwie opcje, w zależności od tego czy wspólnikom spółki z o.o. zależy na czasie, a mianowicie: (1) uproszczone przekształcenie sp. z o.o. w spółkę osobową (np.: spółkę jawną lub spółkę komandytową) i rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego…… Czytaj dalej Czy jest możliwe rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji?

Czy zmiana członka zarządu wymaga zmiany umowy spółki?

Zmiany w składzie osobowym zarządu spółki z o.o. są praktycznie biorąc, najczęściej dokonywanymi zmianami. Wynika to z doniosłej roli, jaką pełnią członkowie zarządu w spółce z o.o., która polega między innymi na faktycznym kierowaniu tym podmiotem, odpowiedzialnością członków zarządu wobec organu, który ich powołał a nawet wobec innych osób za działania spółki. Zgodnie z przepisami…… Czytaj dalej Czy zmiana członka zarządu wymaga zmiany umowy spółki?