Ponowny wniosek do KRS o rejestrację zmian po zwrocie wniosku z błędami

poprawiony wniosek do KRS

W praktyce rejestrowania zmian w spółce z o.o. może zdarzyć się zwrot wniosku ze wskazaniem wnioskodawcy, jakie błędy zostały przez niego popełnione. Najczęściej popełnianymi błędami są nieprawidłowości w wypełnieniu formularzy rejestrowych lub błędy w wymaganych dokumentach dołączonych do wniosku do KRS-u.

Zwrot wniosku do KRS

Zgodnie z przepisami, referendarz rozpoznający zgłoszony wniosek o rejestrację zmian, zwróci wniosek o wpis bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia wniosku o zmiany nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu (art. 19 ust. 8 ustawy o KRS).

Jeśli nastąpił zwrot wniosku na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy o KRS to najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie złożenie ponownie wniosku o zmianę z poprawieniem wskazanych przez sąd rejestrowy błędów w pierwotnym wniosku (zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o KRS). Poprawiony wniosek powinien być złożony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wnioskodawcy zarządzenia o zwrocie wniosku.

Powstaje pytanie, za pomocą jakiego formularza w Portalu Rejestrów Sądowych należy to zrobić, żeby poprawiony wniosek został szybko rozpatrzony (w pouczeniu zarządzenia o zwrocie wniosku nie ma takiej informacji)?

Poprawiony wniosek do KRS

Poprawiony wniosek należy złożyć wniosek jako “Wniosek o zmianę“, a w załączeniu dodać pismo przewodnie wskazujące, że jest to wniosek składany w wyniku zwrotu wniosku o sygnaturze, która została nadana pierwotnemu wnioskowi o zmianę. W piśmie przewodnim należy też poprosić o zaliczenie poprzednio uiszczonej opłaty sądowej (320 zł) na poczet tego poprawionego wniosku. Przy tej okazji warto pamiętać o dopłaceniu 30 zł do poprawionego wniosku i dołączyć potwierdzenie przelewu do pisma przewodniego. Z praktyki wynika też, że do poprawionego wniosku dołączamy załączniki z pierwotnego wniosku. Jeśli poprawiony wniosek zostanie złożony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie to wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia – co oznacza, że taki poprawiony wniosek jest szybciej rozpatrywany przez tego samego referendarza sądowego, który dokonał zwrotu pierwotnego wniosku.

Przykładowe pismo przewodnie

Jak powinno wyglądać przykładowe pismo przewodnie? Powinno ono wyglądać tak:

Piaseczno, dnia 4 września 2023 roku

Wnioskodawca:

Abatron Group sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

WNIOSEK O ZALICZENIE OPŁATY SĄDOWEJ

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ponownie składam wniosek o rejestrację zmian. Jednocześnie wnoszę o zaliczenie opłaty sądowej (320 zł) uiszczonej przy postępowaniu sygn. akt WA.XIV Ns Rej KRS 35126/23/323.

Załącznik:

Potwierdzenie uiszczenia 30 zł opłaty sądowej.

podpis

Czy zgromadzenie wspólników spółki z o.o. może wydawać wiążące polecenia zarządowi spółki z o.o.?

wiążące polecenie dla zarządu

Zgromadzenie wspólników jest organem spółki z o.o., któremu zostały przypisane najważniejsze kompetencje. Zadaniem zgromadzenia wspólników jest podejmowanie decyzji w strategicznych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności spółki. Jednym z pytań, które często pojawiają się w kontekście zgromadzenia wspólników, jest pytanie o to, czy zgromadzenie wspólników może wydawać wiążące polecenia zarządowi spółki z o.o.?

Odpowiedź na to pytanie nie będzie jednak jednoznaczna, gdyż zależy ona od kilku czynników. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że zarząd spółki z o.o. jest organem wykonawczym, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej działalności spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz. Z kolei zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest organem naczelnym, który podejmuje decyzje w sprawach fundamentalnych dla funkcjonowania spółki.

Czy Zgromadzenie Wspólników może wydać wiążące polecenie zarządowi?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest uprawnione do wydawania poleceń zarządowi spółki z o.o. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że polecenia zgromadzenia wspólników nie są wiążące dla zarządu spółki z o.o. w sensie prawnym. Oznacza to, że zarząd może zignorować polecenia wydane przez zgromadzenie wspólników, jeśli uważa, że nie są one zgodne z interesem spółki lub że ich wykonanie byłoby niemożliwe lub też niezgodne z prawem.

W praktyce, wydawanie polecenia zarządowi przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest raczej rzadkie. Zgromadzenie wspólników zazwyczaj podejmuje decyzje na poziomie ogólnych kierunków działania spółki, takich jak strategia rozwoju, polityka finansowa czy plany inwestycyjne. Z kolei konkretne zadania i działania są powierzane do wykonania przez zarząd spółki.

Warto jednak zaznaczyć, że zgromadzenie wspólników spółki z o.o. ma możliwość określenia w statucie spółki szczegółowych zadań, które mają być realizowane przez zarząd na podstawie poleceń wydanych przez zgromadzenie. W takiej sytuacji, polecenia wydane przez zgromadzenie będą miały charakter wiążący dla zarządu i nie będzie mógł on ich zignorować. Bieżące zarządzanie spółką jest wyłączną kompetencją zarządu, który działa na podstawie przepisów prawa oraz umowy spółki.

W niektórych sytuacjach zgromadzenie wspólników może wpłynąć na decyzje zarządu, np. poprzez zmianę umowy spółki lub podejmowanie uchwał mających wpływ na kierunek działania spółki. Wyjątkiem są również sytuacje, gdy prawo lub umowa spółki wyraźnie dopuszcza możliwość wydawania wiążących poleceń przez zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. ma również możliwość odwołania członka zarządu spółki z o.o. z ważnych przyczyn. Taką przyczyną z pewnością będzie niewykonanie polecenia przez zarząd a zawartego w uchwale zgromadzenia wspólników. Niewykonanie polecenia przez zarząd może prowadzić do odwołania zarządu przez zgromadzenie wspólników.

Jak sądy orzekają w sprawach wydania wiążących poleceń zarządowi?

Sądy w różnych krajach, w tym w Polsce, orzekały w sprawie wydawania wiążących poleceń zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zgromadzenie wspólników. Sądy w praktyce zwykle orzekają na korzyść autonomii zarządu w zarządzaniu spółką, o ile nie są naruszone prawa wspólników ani przepisy prawa.

Należy jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i orzeczenia sądowe zależą od konkretnej sytuacji oraz obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać dokładne informacje o konsekwencjach prawnych danego przypadku.

Repozytorium Akt Rejestrowych, czyli zobacz, jakie zgłoszono zmiany

Repozytorium Akt Rejestrowych

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie zmiany w spółkach handlowych można dokonać jedynie elektronicznie. O tym pisałem w „Składanie formularzy i dokumentów do KRS-u tylko on-line”.

Natomiast dzięki temu, że ponad roku zmiany w spółkach dokonywane są jedynie ze pomocą Internetu to każdy może sprawdzić, jakie dane zostały zmienione w poszczególnych spółkach i do wejrzenia w akta spółki nie jest konieczne zalogowanie się do systemu Repozytorium Akt Rejestrowych.

Do sprawdzenia co zostało zgłoszone w danej spółce wystarczy wejść na stronę Repozytorium Akt Rejestrowych, wpisanie numeru KRS i system wyświetli wszystkie już zarejestrowane i rozpoznane sprawy jak i sprawy czekające na decyzję referendarza sądowego.

Co ważniejsze, przy każdej zgłoszonej zmianie można wejrzeć w poszczególne dokumenty. Można też obejrzeć wypełnione formularze wnioskowe do KRS i przeczytać zapadłe w danej sprawie orzeczenia referendarza sądowego.

Należy jednak pamiętać, że elektroniczny wgląd w dokumenty dotyczące danej spółki są widoczne jedynie, gdy zostały złożone po 1 lipca 2021 roku. Wcześniejsze dokumenty są dostępne wyłącznie w siedzibach sądów gospodarczych, w których przechowywane są papierowe akta rejestrowe spółek.

Jaka jest różnica pomiędzy zmianą adresu spółki a zmianą siedziby spółki z o.o.?

zmiana siedziby adresu

Siedzibą spółki jest zawsze miejscowość, w której ma siedzibę zarząd spółki z o.o., co wynika z art. 41 k.c.: Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Siedzibą jest zatem miasto lub wieś określone w umowie spółki i najczęściej na początku umowy spółki z o.o. zawarte jest takie postanowienie: Siedzibą Spółki jest Piaseczno (Warszawa, Nowa, Wola, itp.).

Adresem spółki będzie wskazanie dokładnego, stałego miejsca, w którym się spotyka zarząd spółki z o.o., będzie więc to doprecyzowanie, jeśli siedzibą spółki jest Piaseczno to adresem może być, na przykład: ul. Raszyńska 14 lok. 6, 05-500 Piaseczno. Warto pamiętać, że konkretnego adresu nie podaje się w umowie spółki, gdyż w umowie spółki poddaje się jedynie siedzibę spółki (miejscowość).

Zmiana siedziby spółki

Ponieważ siedziba (miejscowość) spółki jest podawana w umowie spółki z o.o., toteż, jeśli wspólnicy spółki chcą zmienić siedzibę są zobowiązani do dokonania zmiany umowy spółki. Tutaj mamy dwa możliwe warianty działania: (1) jeśli spółka z o.o. była zakładana w systemie s24 to należy zmianę umowy spółki przeprowadzić w tym systemie; (2) jeśli umowa spółki z o.o. była zawierana u notariusza to i zmiana umowy spółki musi być przeprowadzona za pośrednictwem notariusza i zaprotokołowana w formie aktu notarialnego. Zmiana siedziby spółki zawsze jest dokonywana uchwałą zgromadzenia wspólników. Ponieważ jest to zmiana umowy spółki to jest ona ważna od chwili jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy (wpis konstytutywny).

Warto pamiętać, że zmianę dokonaną w systemie s24 należy zgłosić w terminie 7 dni a zmianę siedziby przeprowadzoną u notariusza należy zarejestrować w Portalu Rejestrów Sądowych w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o zmianie siedziby. Zmiana umowy spółki z o.o., która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w tych terminach nie wywołuje skutków prawnych (art. 256 § 3 w zw. z art. 169 k.s.h.).

Zmiana adresu spółki

Jeśli zmiana adresu spółki jest dokonywana w ramach tej samej miejscowości (np.: zmiana z 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14 lok. 6 na 05-500 Piaseczno, ul. T. Kościuszki 14) to taka zmiana nie wymaga zmiany umowy spółki, a więc nie jest konieczne zwołanie zgromadzenia wspólników. Zmianę adresu spółki dokonujemy jedynie uchwałą zarządu spółki z o.o..

Zmiana adresu spółki jest prawnie skuteczna od momentu wskazanego w uchwale zarządu, np. od 1 listopada 2022 r. lub od podjęcia uchwały (wpis deklaratoryjny). Zmiana adresu spółki musi być zgłoszona do rejestru s24 lub do Portalu Rejestrów Sądowych. Zarząd spółki zgłasza zmianę adresu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie uchwały zarządu o zmianie adresu spółki (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Opłata od zgłoszenia zmiany siedziby i zmiany adresu spółki

Opłata w sprawie zmiany siedziby i zmiany adresu spółki z o.o. w Portalu Rejestrów Sądowych jest taka sama i wynosi 250 zł za zgłoszenie zmiany do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie zmiany w Monitorze Gospodarczym i Sądowym.

Zgłoszenie zmian w systemie s24 wynosi 300 zł.

Oświadczenie osoby powołanej do zarządu, obejmujące zgodę na jej powołanie

zgoda na powołanie do zarządu

Zamiana składu osób reprezentujących spółkę z o.o. (członków zarządu, likwidatorów i prokurentów) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku o zmianę składu osób reprezentujących spółkę z o.o. należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie na funkcję członka zarządu, prokurenta, likwidatora. Dodatkowo należy też dołączyć informację o adresach do doręczeń dla tych osób. Wystarczającą formą takiej zgody jest zwykła forma pisemna.

Treść oświadczenia osoby powoływanej

Zgoda osoby, która ma być powołana do zarządu, powinna też zawierać dodatkowe oświadczenie tej osoby, wynikające z art. 18 k.s.h., że osoba ta:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  2. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Trzy wyjątki od obowiązku złożenia zgody na powołanie

Istnieją trzy wyjątki od powyższego obowiązku złożenia zgody na powołanie. W przypadku, gdy: (1) osoba powoływana do składu osób reprezentujących spółkę z o.o. sama podpisuje wniosek o zmianę, lub (2) ta osoba udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis albo (3) zgoda tej osoby jest zawarta w protokole z posiedzenia zgromadzenia wspólników lub umowie spółki – dodatkowe dołączenie zgody na powołanie nie jest wymagane.

Lista adresów do doręczeń do członków zarządu

Do wniosku o zarejestrowanie zmiany osób reprezentujących spółkę należy też dołączyć adresy do doręczeń tych osób (członków zarządu, likwidatorów i prokurentów).  Informacja o adresach do doręczeń dla osób reprezentujących spółkę powinna musi umożliwiać doręczanie pism przez sąd rejestrowy tym osobom.

Lista adresów do doręczeń do udziałowców

Do wniosku o zmianę składu osób reprezentujących spółkę z o.o. dołącza się też listę adresową osób uprawionych do powołania zarządu (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu). Dodatkowy obowiązek powstaje, gdy udziałowcem jest osoba prawna, gdyż prócz jej danych osobowych należy też podać dane kontaktowe do członków zarządu udziałowca-osoby prawnej.

Wzór oświadczenia członka zarządu:

  Warszawa, dnia 7 września 2022 roku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Wojciech Nowak, syn Piotra i Anny, legitymujący się dowodem osobistym ACB 659776, PESEL: 90070112672, adres do doręczeń: Warszawa (02-010), ul. Nasza 51D, oświadczam, że:

1). wyrażam zgodę na powołanie mnie do zarządu ABC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i objęcia funkcji Prezesa zarządu;

2). Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

3). Nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art.590 i w art. 591 k.s.h.

___________________

Wojciech Nowak

Składka zdrowotna od wynagrodzenia prokurenta

wynagrodzenie prokurenta

Wynagrodzenie prokurenta, określone na podstawie uchwały zarządu spółki z o.o., do końca 2021 roku nie podlegało pod ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przepisy tzw. „Nowego Ładu”, które weszły w życie z początkiem 2022 roku, wprowadziły wątpliwość czy takie wynagrodzenie prokurenta jest objęte przepisami ubezpieczenia zdrowotnego. Ministerstwo Finansów intepretowało zmienione przepisy w ten sposób, że wciąż wynagrodzenie prokurenta nie podlega pod ubezpieczenie zdrowotne, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych prezentował odmienne zdanie, informując, że płatnicy powinni odprowadzać od wynagrodzenia prokurenta składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie prokurenta podlega składce zdrowotnej od 1.07.2022 r.

Ustawodawca postanowił rozwiać istniejące wątpliwości interpretacyjne i uściślił przepis art. 66 ust. 1 pkt 35a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ten sposób, że objętymi ubezpieczeniem zdrowotnym są od 1 lipca 2022 r.:

osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.

PIT – dopiero po zakończeniu roku

Od 1 lipca 2022 roku płatnik wypłacający wynagrodzenie prokurentowi musi pobrać 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ takie wynagrodzenie prokurenta jest wciąż traktowane jako przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT), to w trakcie roku podatkowego nie są pobierane od takiego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy a po zakończeniu roku podatkowego prokurent samodzielnie deklaruje w zeznaniu rocznym uzyskane w poprzednim roku podatkowym wynagrodzenie i będzie miał możliwość skorzystania w rozliczeniu rocznym z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30.000 zł oraz podniesienia drugiego progu podatkowego do wysokości 120.000 zł.

Zgodnie z podawanymi informacjami, kodem tytułu do ubezpieczenia wynagrodzenia prokurenta jest kod 22 50 XX. Składkę zdrowotną osobie powołanej należy też wykazywać w raporcie RCA.

Czy w spółce jawnej właściciel odpowiada majątkiem własnym?

wspólnik spółki jawnej

Wspólnik odpowiada dopiero po bezskutecznej egzekucji

Przepisy kodeksu spółek handlowych wprowadzają zasadę, że wspólnik spółki jawnej może odpowiadać za zobowiązania spółki jawnej, ale dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki jawnej okaże się bezskuteczna (art. 31 § 1 k.s.h.). Praktyczny wniosek jest więc taki, że wierzyciel musi, przed rozpoczęciem egzekucji przeciwko wspólnikowi spółki jawnej, podjąć próbę egzekucji z majątku spółki jawnej. Dopiero po stwierdzeniu, że egzekucja wobec spółki jawnej jest niemożliwa (co oznacza, że postępowanie egzekucyjne wobec konkretnego składnika majątku spółki jawnej okazało się bezskuteczne), wierzyciel może skierować egzekucję do majątku osobistego wspólników. Co więcej, zgodnie z art. 31 § 2 k.s.h., wierzyciel nie musi czekać ze złożeniem pozwu do potwierdzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce jawnej; przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają wierzycielowi złożenie pozwu przeciwko wspólnikowi wcześniej wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenie roszczenia (zobacz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2017 r., sygn.. akt V ACa 663/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 października 2019 r., sygn.. akt III AUa 806/18).

Spółka jawna nie odpowiada za wspólników

Spółka jawna zaś nie odpowiada za zobowiązania wspólników. Warto pamiętać, że odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej dotyczy zobowiązań handlowych, cywilnych (tzw. prywatnoprawnych) i podatków (tzw. publicznoprawnych).

Co oznacza odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność osobista wspólnika za zobowiązania spółki jawnej oznacza, że wspólnik będzie odpowiadał całym swoim osobistym majątkiem, bez ograniczeń. Odpowiedzialność ta będzie obejmować majątek odrębny wspólnika jak i majątek wspólny (jeśli wspólnik ma małżonka i majątkową wspólność małżeńską). W takiej sytuacji istotne jest ustalenie przez wierzyciela czy wierzytelność stwierdzona wyrokiem zapadłym przeciwko spółce jawnej powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika, gdyż brak takiej zgody oznacza, że egzekucja z majątku wspólnika będzie ograniczona do majątku osobistego i nie będzie mogła być rozciągnięta na majątek zaliczany do małżeńskiej wspólnoty majątkowej (art. 787 k.p.c.). W takim więc przypadku będzie można zająć majątek osobisty, wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności zarobkowej, opłaty licencyjne, itp. Powyższa sytuacja zmusza kontrahentów spółek jawnych (a także innych spółek osobowych) W praktyce oznacza to konieczność weryfikowania stanu cywilnego wspólników spółki jawnej przez kontrahentów i w odpowiednich przypadkach żądania wyrażenia zgody przez współmałżonka na odpowiednią czynność prawną zawieraną ze spółką jawną w celu zapewnienia kontrahentowi odpowiedniego poziomu zabezpieczenia się przed niewypłacalnością spółki jawnej.

Wcześniejsze czynności przeciwko wspólnikowi

Warto dodać, że, zgodnie z art. 778(1) k.p.c., po otrzymaniu prawomocnego wyroku przeciwko spółce jawnej, wierzyciel może zażądać nadania przez sąd klauzuli wykonalności także przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność całym majątkiem bez ograniczenia za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, lub gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Co więcej, nawet wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie uniemożliwia nadania na wyroku klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej.