Termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Jednym z ważniejszych uprawnień wspólnika w spółce z o.o. jest prawo do otrzymania dywidendy z wypracowanego przez spółkę zysku po zakończeniu roku obrotowego. Wysokość dywidendy określa uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników, która powinna być podjęta nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 231 § 2 pkt 2 k.s.h.).

Jaka jest maksymalna kwota, którą może otrzymać wspólnik spółki z o.o.? Limit kwotowy jaki przysługuje wspólnikowi obliczany jest w następujący sposób w ten sposób: po pierwsze, do kwoty zysku za ostatni rok obrotowy doliczamy niepodzielone zyski z lat ubiegłych (nie dalej niż poprzednich 5 lat obrotowych) oraz kwoty przekazane na kapitały rezerwowe (brak limitu czasowego); po drugie, od tak obliczonej sumy odejmuje się poniesione straty oraz kwoty przekazane na fundusze rezerwowe, które są utworzone zgodnie z ustawą lub umową spółki, a które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Tak obliczona kwota może być przeznaczona na wypłatę wspólnikom spółki.

Z chwilą podjęcia uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników o podziale zysku wspólnik ma roszczenie do spółki o wypłatę przypadającej na niego dywidendy. Przepisy kodeksu spółek handlowych wskazują, że w uchwale o podziale zysku zgromadzenie wspólników powinno wskazać dzień, w którym będzie wypłacać wspólnikom dywidendę (tzw. „dzień wypłaty dywidendy”). Jeżeli uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników takiego dnia nie określiła to dywidenda jest wypłacana w dniu określonym w uchwale zarządu spółki. Co zrobić, gdy termin wypłaty dywidendy został określony w uchwale zgromadzenia wspólników lub w uchwale zarządu a spółka nie wypłaciła dywidendy?

W takiej sytuacji, wspólnik domagający się wypłaty dywidendy ma prawo, zgodnie z art. 455 k.c., do wezwania zarządu spółki z o.o. do niezwłocznej wypłaty przysługującej mu dywidendy. Zgodnie z praktyką, termin „niezwłocznie” oznacza działanie bez zbędnej zwłoki a więc spółka ma obowiązek w ciągu kilku – kilkunastu dni od otrzymania wezwania do zapłaty dokonać przelewu dywidendy na konto wspólnika. Wspólnik może też, na podstawie art. 481 k.c., zażądać od spółki wypłaty odsetek za opóźnienie wypłaty dywidendy.

Co zrobić w sytuacji, gdy ani uchwała wspólników ani uchwała zarządu nie wyznacza terminu wypłaty dywidendy?

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 193 § 3 k.s.h. termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o. jest zasadniczo wyznaczany w uchwale zgromadzenia wspólników albo też, gdy wspólnicy spółki nie wskazali dnia wypłaty dywidendy to termin wypłaty dywidendy wyznacza zarząd. W sytuacji, gdy ani zgromadzenie wspólników ani też zarząd spółki nie wyznaczyli terminu na wypłatę dywidendy należy zastosować wyżej opisane rozwiązanie, czyli wezwać spółkę do niezwłocznej wypłaty dywidendy.

 

Foto dzięki uprzejmości David Castillo Dominici / freedigitalphotos.net