Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

kapitał zakładowy w sp. z o.o.

Kapitałem zakładowym nazywamy obligatoryjne wkłady wnoszone przez wspólników, które mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną (aport). Wysokość kapitału zakładowego powinna zostać szczegółowo określona w umowie spółki, a w sytuacji aportu umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Trzeba również pamiętać, iż przy spółce, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne.

Minimalna kapitału zakładowego spółki z o.o.

Wartość minimalna kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5.000 zł (art. 154 kodeksu spółek handlowych) a wartość nominalna jednego udziału nie może wynieść mniej niż 50 złotych. Chcąc sprawdzić, jaki kapitał zakładowy ma dana spółka możemy to zrobić w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców, w szczególności na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ wpisując numer KRS danej spółki i przechodząc do pełnego lub aktualnego wydruku informacji. Wartość kapitału zakładowego wskazana jest w rubryce nr 8.

Czy można korzystać z kapitału zakładowego sp. z o.o.?

Kapitał zakładowy pełni funkcje korporacyjną, gospodarczą i gwarancyjną, będącą zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu jak i bezpieczeństwa wierzycieli, natomiast nie powoduje to „zamrożenia” kapitału zakładowego. W praktyce oznacza to, iż kapitał może być wykorzystywany przez spółkę, ponieważ stanowi jej majątek, którym może rozporządzać. Wysoki kapitał zakładowy wydaje się być gwarancją wyższej wiarygodności i wypłacalności danej spółki. Jednakże warto zdawać sobie sprawę z tego, często nie jest tak w praktyce. Wysokość kapitału zakładowego często nie ma wpływu na wypłacalność spółki właśnie z uwagi na możliwość dysponowania majątkiem spółki przez zarząd. W praktyce możliwa jest sytuacja, w której to spółka nie ma żadnych aktywów a kapitał zakładowy nominalnie wynosi 500.000 zł. Właściwie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tylko na samym początku jej istnienia wartość aktywów będzie równać wartości kapitału zakładowego.

Zamiany w kapitale zakładowym

Zasadą jest stałość nominalnej wartości kapitału zakładowego, a więc kapitał, który raz został w spółce ustalony może ulec zmianie jedynie w trybie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego polega na utworzeniu nowych udziałów o nowej wartości nominalnej bądź też na podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. Co do zasady podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w trybie zmiany umowy spółki. Samo podwyższenie kapitału zakładowego jest skuteczne w chwili wpisania podwyższonego kapitału zakładowego w KRS. Natomiast, obniżenie kapitału zakładowego spółki polega na umorzeniu udziału lub zmniejszeniu jego wartości nominalnej. Co do zasady, obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.