Wynagrodzenia zarządu spółki z o.o. w związku z Polskim Ładem

wynagrodzenie członka zarządu

Proponowane zmiany w przepisach tzw. „Polskiego Ładu” zmienią na niekorzyść zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń osób zasiadających we władzach spółek z o.o.. Dotychczas osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu nie było objęte oskładkowaniem na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Proponowana zmiana w „Polskim Ładzie” wprowadza objęcie oskładkowaniem wynagrodzeń osób powołanych do zarządów spółek z o.o. w nowo dodanym art. 66 w ust. 1 po pkt 35a ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co więcej, propozycje zawarte w „Polskim Ładzie” wyłączają możliwość obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych o cześć zapłaconej składki zdrowotnej. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek od wynagrodzeń członków zarządu będzie spółka z o.o.. Warto też pamiętać, że członkowie zarządu pełniący funkcje bez wynagrodzenia nie będą objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (brak podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej).

Nowe obciążenie – 9% składka zdrowotna

Składka zdrowotna ma w 2022 roku nadal wynosić 9% podstawy wymiaru składki. (podstawą jest przychód brutto minus składki na ubezpieczenie społeczne). Objęcie składką zdrowotną wynagrodzenia członków zarządu wraz z likwidacją możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego oznacza wzrost obciążenia publicznoprawnego takiego wynagrodzenia o 9%.

Ulga dla pracowników nie dotyczy członków zarządu

Wskazane podwyższenie obciążenia o 9% nie zniweluje wprowadzenie tzw. ulgi dla pracowników (zwanej także ulgą dla klasy średniej), ponieważ ta ulga nie dotyczy przychodów zleceniobiorców, osób świadczących usługi na podstawie kontraktów menedżerskich czy członków zarządu działających na podstawie powołania.

Podwyższenie progów podatkowych

Dobrą wiadomością jest propozycja podwyższenia progów podatkowych przy progresywnym opodatkowaniu wynagrodzenia członków zarządu działających na podstawie powołania. Zastosowanie wyższej – 32% stawki podatku dochodowego nastąpi po przekroczeniu kwoty 120.000 złotych (dotychczas jest to 85.528 zł). W trakcie roku podatkowego, tak jak dotychczas, od wynagrodzenia członka zarządu będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 17%.

Członkowie zarządu nierezydenci

Dla członków zarządu będących nierezydentami podatkowymi w Polsce wciąż możliwa będzie do zastosowania 20% ryczałtowa stawka podatku dochodowego (a więc w praktyce łączne obciążenie wynosić będzie 20% podatku i 9% składki zdrowotnej, pod warunkiem, że dany nierezydent będzie podlegał pod polskie przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych; zwolnione więc osoby podlegające systemowi ubezpieczeń społecznych z krajów UE/EOG lub w kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego).

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

W Polskim Ładzie proponowane jest też podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego z obecnych 8.000 zł do 30.000 zł. Z symulacji podatkowych wynika więc, że zwolniona kwota wyniesie miesięcznie 2.500 zł (będzie ona jednak objęta składką zdrowotną w wysokości 9% podstawy).