Co powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Ustalenie treści umowy spółki z o.o. jest bardzo istotnym etapem zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który będzie rzutował na sukces bądź też porażkę nowego przedsięwzięcia. Co powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Umowa spółki z o.o. może ograniczać się do podstawowych regulacji a więc m.in. do:

 1. nazwy i siedziby spółki z o.o. (nazwa spółki z o.o. musi różnić się od nazw innych podmiotów działających na tym samym co spółka rynku);
 2. przedmiotu działalności spółki z o.o. (wg PKD),
 3. wysokości kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 zł),
 4. informacji czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 5. zasad reprezentacji spółki (samodzielnie bądź łącznie przez członków zarządu),
 6. liczby i wartości nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 7. czasu trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Niezależnie od powyższych, podstawowych informacji, które muszą znaleźć się w treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warto także zastanowić się nad takimi zagadnieniami, jak:

 1. sposobem pokrycia początkowego kapitału zakładowego spółki z o.o. (gotówkowo, w postaci wkładu niepieniężnego, w sposób mieszany);
 2. możliwością późniejszego podwyższenia kapitału zakładowego, bez konieczności zmiany umowy spółki (w umowie spółki z o.o. należy wskazać do jakiej wysokości można podwyższyć kapitał zakładowy i w jakim terminie);
 3. składem pierwszego zarządu i sposobem reprezentacji spółki (kto będzie wchodził w skład zarządu, kadencja – na czas określony / nieokreślony);
 4. prawem do powołania członka zarządu oraz odwołania członka zarządu (np.: czy ma być ograniczone tylko do ważnych powodów, a jeśli tak to do jakich);
 5. informacją czy zarząd jest upoważniony do dokonywania rozporządzeń przenoszących dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego spółki bez zgody zgromadzenia wspólników;
 6. możliwością wypłaty udziałowcom zaliczki na poczet dywidendy, w trakcie roku obrotowego spółki;
 7. szczególnymi uregulowaniami dotyczącymi zbycia lub zastawienia udziałów przez wspólnika (np. czy wymagana jest zgoda zarządu lub ma być zastrzeżone prawo pierwokupu – dokładny opis procedury);
 8. uprzywilejowaniem udziałów niektórych wspólników, np.: co do prawa głosu (1 udział – 3 głosy), prawa do dywidendy (na udział uprzywilejowany przypada 150% dywidendy zwykłej);
 9. obowiązkiem wspólników do dokonania dopłat do kwoty określonej w umowie spółki (Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, jeśli nie muszą być przeznaczone na pokrycie straty poniesionej przez spółkę);
 10. możliwością dobrowolnego, warunkowego lub przymusowego umorzenia udziałów – jeśli tak, to dokładne wskazanie przesłanek powodujących umorzenie udziałów oraz opis procedury umorzenia;
 11. wprowadzeniem dodatkowych praw i obowiązków organów spółki (m.in. zarządu i zgromadzenia wspólników), poza tymi, które wynikają z przepisów prawa;
 12. powołaniem prokurenta, który będzie samodzielnie lub łącznie z członkiem zarządu reprezentował spółkę z o.o. a nie będzie odpowiadał subsydiarnie całym osobistym majątkiem za długi spółki;
 13. wyłączeniem konieczności uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie przez spółkę z o.o. umowy przekraczającej dwukrotnie wartość kapitału zakładowy spółki;
 14. ograniczeniem lub wyłączeniem prawa wstąpienia spadkobierców wspólnika – jeśli tak, to dokładną procedurę ustalenia wysokości i zasad spłaty spadkobierców;
 15. uchyleniem ograniczeń dotyczących obrotu udziałami w spółce z o.o. – prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego oraz prawa pierwokupu, w przypadku zbycia istniejących udziałów;
 16. ustaleniem czy zgromadzenia wspólników mają być zwoływane także poza siedzibą spółki – jeśli tak to w jakich miejscowościach;
 17. ustaleniem czy wspólnicy mogą prowadzić interesy konkurencyjne wobec działalności spółki z o.o. oraz opisem trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej;
 18. szczególne przyczyny rozwiązania umowy spółki (np.: upływ czasu, na jaki spółka była utworzona, utrata koncesji lub zezwolenia, osiągnięcie celu).

 

Foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.