Czy wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.?

wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.

Podstawową zasadą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że wspólnik (udziałowiec) spółki z o.o. nie odpowiada finansowo za zobowiązania tej spółki (art. 151 § 4 k.s.h.). Spółka z o.o. ma przecież odrębną osobowość prawną, jest wyposażona na początku swojego istnienia w kapitał zakładowy, którego celem jest umożliwienie prowadzenia działalności przez spółkę.

Czy jednak faktycznie nie zdarzają się takie sytuacje, że wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.? Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco – są sytuacje wyjątkowe, w których wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.

Wyjątkowo istotnym momentem dla wspólnika spółki z o.o. jest okres od zawiązania się spółki z o.o. (zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie notarialnej w kancelarii notarialnej) aż do wydania postanowienia sądu gospodarczego o rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W tym to okresie istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W tym też czasie wspólnik może odpowiadać, solidarnie ze spółką oraz osobami działającymi w imieniu spółki (członkowie zarządu, pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników), za jej zobowiązania (art. 13 k.s.h.). Oczywiście odpowiedzialność wspólnika nie jest nieograniczona; ograniczeniem odpowiedzialności udziałowca będzie wartość zdeklarowanych wkładów na kapitał zakładowy spółki. Jeśli wspólnik wniesie do spółki z o.o. w organizacji zadeklarowane wkłady na kapitał zakładowy to odpowiada on majątkowo wyłącznie do tej wysokości (może po prostu nie odzyskać wniesionego wkładu z powrotem). Na marginesie dodam, że osoby działające w imieniu spółki z o.o. w organizacji – członkowie zarządu lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników – będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki z o.o. do czasu zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 161 § 3 k.s.h.). Podobnej odpowiedzialności będzie podlegać wspólnik spółki z o.o. z tytułu zaległości publicznoprawnych spółki (podatków, opłat, itp.), gdy: (i) spółka w organizacji nie ma zarządu i nie został powołany jednomyślną uchwałą wspólników pełnomocnik, (ii) nie jest możliwe lub jest utrudnione przeprowadzenie egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz (iii) wspólnik nie wykazał istnienia przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność subsydiarną za zaległości podatkowe spółki w organizacji (art. 116 Ordynacji podatkowej).

Wspólnik może też odpowiadać wobec spółki z o.o. za szkodę jaką jej wyrządził przy jej tworzeniu (art. 292 k.s.h.). W literaturze podaje się przykłady takiej odpowiedzialności: wypłaty z kapitału zakładowego w zamian za usługi świadczone podczas zawiązywania spółki (sprzeczne z art. 158 § 2 k.s.h.), niewłaściwe sformułowanie umowy spółki, które uniemożliwiło jej zarejestrowanie, czy też nieusunięcie braków, które spowodowało rozwiązanie spółki (na podstawie art. 21 k.s.h.).

Aby jednak wspólnik podlegał odpowiedzialności odszkodowawczej spółka z o.o. musi udowodnić, że poniosła szkodę w związku z bezprawnym i zawinionym działaniem wspólnika oraz że istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy szkodą spółki a działaniem wspólnika.

Po zarejestrowaniu spółki z o.o. wspólnik może odpowiadać wobec spółki za szkody jej wyrządzone, przykładowo, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu).

Po pierwsze, wspólnik który znacznie zawyżył wartość wnoszonego aportu odpowiada wobec spółki za uzupełnienie różnicy pomiędzy podaną zawyżoną wartością wkładu niepieniężnego a jego wartością zbywczą (art. 175 h.s.h.). Wskazywałem na tę odpowiedzialność we wpisie – Jak wnieść wkład niepieniężny do spółki z o.o.? Po drugie należy też wskazać, że wspólnik będzie odpowiadał za wadliwy wkład niepieniężny („odpowiedzialność wyrównawcza wspólnika”). I w tym przypadku spółka z o.o. będzie uprawiona do wyegzekwowania od wspólnika rekompensaty za wady fizyczne bądź prawne wniesionego aportu. Wspólnik może zostać zobowiązany do wyrównania spółce z o.o. różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu (art. 14 § 2 k.s.h.). Wspólnik może też podlegać innym obowiązkom w sytuacji wniesienia wadliwego aportu (np.: określenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, umorzenia udziałów).

 

foto dzięki uprzejmości imagerymajestic / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.