Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

spółka z o.o. w organizacji

Z dniem 1 marca 2019 roku weszła w życie regulacja rozstrzygająca, w jakiej formie należy zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

W wyniku zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która dopiero z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskuje osobowość prawną i staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Spółka w organizacji jest pierwotną formę ustrojową, istniejącą w okresie od zawarcia umowy spółki do chwili wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców, gdyż właściwa spółka z o.o. powstaje z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Dotychczas w praktyce istniały poważne wątpliwości, w jakiej formie powinna zostać dokonana zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji, czyli w przejściowym okresie istnienia spółki z o.o..

Powstały dwie koncepcje, prezentujące rozwiązanie tego praktycznego problemu.

Pierwsza z nich odwoływała się do art. 255 k.s.h. wskazując, że do zmiany umowy spółki w organizacji należy stosować odpowiednio ten przepis, stanowiący, iż zmiana umowy spółki powinna być dokonywana w formie uchwały wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza.

Druga koncepcja wskazywała, że zmiana umowy spółki na etapie istnienia tego podmiotu „w organizacji” powinna odbywać się w drodze umowy wspólników, ponieważ zmiana takiej umowy wymaga jednomyślności wspólników. Wspólnik przyjmuje uczestnictwo w spółce, aprobując swój i pozostałych wspólników udział w kapitale zakładowym, w zyskach i innych prawach majątkowych. Dodatkowe postanowienia umowne mogą mieć również istotne znaczenie dla celu, do jakiego zobowiązali się dążyć wspólnicy, zgodnie zaś z art. 3 k.s.h., przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Z tych względów odnośna umowa podlega ogólnym regułom dotyczącym umów w prawie cywilnym i każda jej zmiana wymaga zgodnego oświadczenia woli stron.

Problem został rozstrzygnięty poprzez wprowadzenie przepisu do art. 161 par. 4 k.s.h. stanowiącego, iż „Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 157(1).”.

Przepis ten jest wzorowany na rozstrzygnięciu zawartym w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. II CSK 489/08. Zmiana umowy spółki w organizacji powinna nastąpić w drodze zmiany samej umowy wspólników, cowymaga uzyskania jednomyślności wszystkich wspólników.

Czy zmiana zarządu lub zmiana jego składu nie stanowi zmiany umowy spółki ?

Zzmiana zarządu lub zmiana jego składu nie stanowi zmiany umowy spółki

Przepisy kodeksu spółek handlowych wyróżniają trzy kategorie postanowień, które składają się na umowę spółki z o.o.

Pierwsza kategoria zapisów to postanowienia konieczne, które muszą się znaleźć w umowie spółki z o.o. aby umowa była prawnie ważna. Przykładem takich koniecznych zapisów są postanowienia dotyczące m.in. firmy i siedziby spółki, przedmiotu działalności spółki albo wysokości kapitału zakładowego (art. 157 § 2 k.s.h.).

Drugą kategorią zapisów umownych są postanowienia, które nie muszą się obligatoryjnie znaleźć w umowie spółki, lecz jeśli wspólnicy zdecydują się regulować wskazane w przepisach prawa handlowego sprawy to jedynym skutecznym miejscem będzie zapis w umowie spółki z o.o. Przykładem takich postanowień są przyznane wspólnikowi szczególne korzyści lub nałożone dodatkowe obowiązki (art. 159 k.s.h.), zobowiązanie wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176 § 1 k.s.h.), zobowiązanie wspólników do wnoszenia dopłat (art. 176 § 1 k.s.h.).

Trzecia kategoria zapisów wprowadzanych do umowy spółki dotyczy spraw, które mogą być równie dobrze uzgodnione pomiędzy wspólnikami poza umową spółki z o.o.. Przykładem postanowienia należącego do tego typu spraw jest ustanowienie pierwszego zarządu w spółce z o.o. Mimo, iż art. 201 § 4 k.s.h. stanowi, że: „członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”, to w praktyce zakładania spółek z o.o. wciąż spotyka się ustanawianie pierwszego zarządu właśnie w umowie spółki. Jednakże pierwszy zarząd spółki z o.o., oraz skład każdego następnego zarządu może być ustanowiony w uchwale wspólników, bez wprowadzania zapisów na ten temat do umowy spółki.

W związku z powyższym, nawet jeśli wspólnicy zdecydowali się na wprowadzenie zapisu do umowy spółki, który wskazuje na skład osobowy zarządu to każda zmiana zarządu lub zmiana jego składu nie stanowi zmiany umowy spółki, chyba że w umowie spółki z o.o. zostanie wprowadzone szczególne uregulowanie przyznające danemu wspólnikowi prawa do decydowania kto będzie członkiem zarządu albo do wyrażenia zgody na zmianę zarządu lub zmianę jego składu. Podstawą prawną takiego uprawnienia będzie wcześniej już wspomniany art. 159 k.s.h.: „jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki.”. Jeśli więc nie ma takiego szczególnego zapisu w umowie spółki z o.o. to zmiana zarządu lub zmiana jego składu nie stanowi zmiany umowy spółki a przeprowadzenie zmiany zarządu wymaga jedynie uzyskania bezwzględnej większości głosów na zgromadzeniu wspólników (art. 245 k.s.h.).

Wprowadzenie do umowy spółki z o.o. szczególnego zapisu przyznającego danemu wspólnikowi uprawnienia do decydowania o składzie zarządu oznacza, że dla przeprowadzenia zmiany tego uprawnienia konieczne będzie dokonanie zmiany umowy spółki większością dwóch trzecich głosów (art. 246 § 1 k.s.h.) z zastrzeżeniem, że zmiana tego uprawnienia wymaga zgody wspólnika, któremu umowa spółki to uprawnienie przyznaje (art. 246 § 3 k.s.h.) w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 k.s.h.).

 

Foto dzięki uprzejmości mrpuen / freedigitalphotos.net