Czy zawieszona spółka z o.o. nie musi prowadzić księgowości i składać sprawozdań finansowych?

zawieszenie działalności

Spółka z o.o., zgodnie z art. 22 Prawa przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, o ile nie zatrudnia pracowników (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym). Warunek niezatrudniania pracowników nie obejmuje osób wykonujących usługi na podstawie umów o dzieło czy zlecenia, choć może się to kłócić z skutkiem zawieszenia, czyli zasadą nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca posiadający wpis do KRS-u może zawiesić działalność gospodarczą od 30 dni do 24 miesięcy. Niezależnie od tego, który z systemów rejestracyjnych dotyczy spółki z o.o. (s24 albo Portal Rejestrów Sądowych) to zawsze wpis dotyczący zawieszenia i wznowienia działalności dokonujemy poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej jest bezpłatne (nie jest wymagane uiszczenie opłaty sądowej).

W okresie zawieszenia działalności spółki z o.o., co wydaje się oczywiste, nie należy aktywnie prowadzić działalności gospodarczej. Natomiast zawieszona spółka z o.o. może podejmować pewne czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Przykładowo, spółka z o.o. może płacić czynsz za najem siedziby spółki. Zawieszona spółka z o.o. normalnie uczestniczy też w procesach sądowych lub w postępowaniach administracyjnych i zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia od aktywnego uczestniczenia w procedurach sądowych i administracyjnych.

Zawieszenie działalności a obowiązki księgowe i sprawozdania finansowe

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez sp. z o.o. nie oznacza automatycznie, że nie musi ona wywiązywać się z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania sprawozdań finansowych. Warto zapamiętać, że zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie zwalnia spółki z o.o. z konieczności prowadzenia księgowości.

Zgodnie z przepisami rachunkowymi (art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości) spółka z o.o. musi spełnić trzy warunki, aby nie musiała przygotowywać sprawozdania finansowego:

  1. spółka nie prowadziła działalności gospodarczej przez cały rok obrotowy (cały rok działalność była zawieszona),
  2. spółka nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
  3. w trakcie całego roku obrotowego w spółce nie wystąpiły zdarzenia o charakterze majątkowym lub finansowym.

Jeśli wszystkie trzy warunki zostały spełnione łącznie to spółka nie musi zamykać ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy. Jeśli zaś spółka za dany rok jest zwolniona ze sporządzenia sprawozdania finansowego to nie musi też zwoływać zwyczajnego zgromadzenia wspólników (pod warunkiem, że tak postanowi zgromadzenie wspólników – art. 231 § 6 k.s.h.).

Zawieszenie działalności a VAT

W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej spółka z o.o. nie musi składać deklaracji VAT za miesiące/kwartały objęte zawieszeniem, pod warunkiem, że nie wystąpiły oznaczone czynności, przykładowo takie jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub konieczność korekty podatku od towarów i usług za poprzednie miesiące. Jeśli w trakcie okresu zawieszenia spółka przewiduje dokonywanie czynności opodatkowanych VAT-em (np.: importu towarów na terytorium kraju) to musi o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Warto też zaznaczyć, że zwieszenie działalności gospodarczej na okres ponad 6 miesięcy może doprowadzić do automatycznego wykreślenia spółki z rejestru czynnych podatników VAT.

Czy zawieszona spółka z .o.o musi składać CIT 8?

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, nie oznacza też, że spółka z o.o. jest zwolniona z obowiązku składania zeznania rocznego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8). Na formularzu CIT-8 spółka informuje jak długo działalność gospodarcza pozostanie zawieszona.