Wznowienie działalności spółki z o.o.

Wznowienie działalności spółki z o.o.

We wpisie „Zawieszenie działalności spółki z o.o.” wskazałem, jakie należy podjąć kroki, aby zawiesić działalność spółki z o.o. Poniżej opisuję, co należy uczynić, aby przeprowadzić wznowienie działalności spółki z o.o.

Procedurę wznowienia działalności spółki z o.o. należy rozpocząć od zwołania zarządu spółki z o.o., na którym będzie podjęta uchwała zarządu w sprawie wznowienia działalności spółki. Uchwała zarządu spółki z o.o. może brzmieć tak jak w tym wzorze: uchwała zarządu w sprawie wznowienia działalności spółki.

Wznowienie działalności przez spółkę z o.o. wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej spółki z o.o..

Odnośnie zobowiązań publicznoprawnych (a więc m.in. podatków) art. 14a ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że „zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej”. Z uwagi więc na rozliczenie zobowiązań podatkowych w okresach miesięcznych lub kwartalnych należy tak wskazać dzień rozpoczęcia działalności, aby nie mieć kłopotów z prawidłowym rozliczeniem się z podatków. Przykładowo, za dzień rozpoczęcia działalności powinno wskazać się pierwszy dzień miesiąca lub kwartału – 1 stycznia lub 1 kwietnia.

Do formularza KRS-Z62 dołącza się uchwałę zarządu o wznowieniu działalności gospodarczej. Wznowienie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd rejestrowy wykreśla informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, która przez czas zawieszenia była zamieszczona w Dziale 6 rejestru przedsiębiorców (widoczna jest w odpisie aktualnym z rejestru przedsiębiorców w Dziale 6 Rubryce 8 odpisu z KRS).

Należy pamiętać o tym, że kwestie związane z formalnym zawieszeniem działalności gospodarczej nie przesądzają same w sobie o niepodleganiu opodatkowaniu lub braku obowiązków płatnika składek na  ubezpieczenie społecznego. Zawieszenie działalności ma znaczenie jedynie w sferze dowodowej, bowiem z samego faktu zawieszenia działalności nie wynika bezwzględnie niepodleganie opodatkowaniu lub obowiązkowi przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ zawieszenie będzie wadliwe, gdy spółka mimo formalnie zgłoszonego zawieszenia działalności faktycznie wykonuje działalność gospodarczą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt I UK 203/11).

 

foto dzięki uprzejmości Toa55 / freedigitalphotos.net