Czy wspólnik ma prawo powoływać osoby trzecie do zarządu?

Czy wspólnik ma prawo powoływać osoby trzecie do zarządu?

Kto może być powołany do zarządu przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o.? Najczęściej kandydaci do zarządu są wyznaczani przez wspólników spółki z o.o. i na zgromadzeniu wspólników udziałowcy decydują czy danego kandydata chcą powołać do zarządu. Osoba wskazana do powołania do zarządu musi przed głosowaniem wyrazić zgodę na kandydowanie.

Czy wspólnik może wskazać osobę trzecią na kandydata do zarządu, a więc osobę niebędącą wspólnikiem spółki z o.o.? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Kandydatem może być osoba będąca wspólnikiem lub też osoba spoza grona udziałowców spółki z o.o. (art. 201 § 3 k.s.h.). Często kandydatem jest osoba spoza grona wspólników, będąca pracownikiem spółki znającym realia prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.

Trzeba jednak pamiętać, że kandydatem na członka zarządu może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a więc musi to być osoba pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona (art. 18 k.s.h.; art. 10 k.c., art. 12 k.c.). Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 k.s.h., czyli m.in. za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, itp. Nie może też być członkiem zarządu osoba zasiadająca w tej spółce w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej (art. 214 k.s.h.). Kandydat nie może posiadać zakazu zasiadania w zarządzie na podstawie art. 373 i nast. Prawa upadłościowego i naprawczego. Szereg innych przepisów także wprowadza ograniczenia w zasiadaniu w zarządzie spółki z o.o. Przykładowo, ograniczenia te wynikają z przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W umowie spółki z o.o. wspólnicy mogą zmodyfikować zasady powoływania członków zarządu i ustalić, że część członków zarządu będzie wspólnie wybierana przez zgromadzenie wspólników a część członków zarządu będzie wskazywana przez określone w umowie spółki osoby – np.: głównego udziałowca tej spółki. Jeśli decyzja o powołaniu danej osoby ma zapaść na zgromadzeniu wspólników to trzeba pamiętać, że głosowanie musi być przeprowadzone w trybie tajnym (art. 247 k.s.h.). Uchwała o powołaniu wskazanej osoby na członka zarządu zapada bezwzględną większością głosów (art. 245 k.s.h.).

Na temat powołania członka zarządu także napisałem we wpisie: Powołanie członka zarządu.

 

Foto dzięki uprzejmości bplanet / freedigitalphotos.net