Uchwała Zgromadzenia Wspólników

Uchwała Zgromadzenia Wspólników

Aby uchwała Zgromadzenia Wspólników obowiązywała musi być prawidłowo przegłosowana. Ale przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą należy sprawdzić czy uchwała zgromadzenia wspólników może być poddana pod głosowanie.

Warto pamiętać, że na początku każdego zgromadzenia wspólników przewodniczący zgromadzenia (może nim być np.: prezes zarządu spółki), przed przystąpieniem do głosowania poszczególnych uchwał, musi przygotować listę obecności, następnie odczytać porządek obrad, sprawdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia (np.: czy wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie zgromadzenia wspólników) oraz sprawdzić zdolność do podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników (chodzi o to, czy na zgromadzeniu wspólników jest obecna odpowiednia liczba wspólników zdolnych do podejmowania uchwał, tzw. kworum).

Po przeprowadzeniu powyższych czynności sprawdzających przewodniczący może przystąpić do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Sama treść uchwały wskaże nam czy do jej przegłosowania potrzebna jest jedynie zwykła większość głosów, czy też wymagane jest uzyskanie kwalifikowanej większości głosów (np.: 2/3 głosów, ¾ głosów lub też jednomyślność) oraz czy wymagane jest odpowiednie kworum (tj. odpowiednia ilość obecnych na tym zgromadzeniu wspólników wobec wszystkich wspólników tej spółki). Informację o tym, jaka jest wymagana większość oraz czy wymagane jest zgromadzenie odpowiedniego kworum znajdziemy w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w treści umowy spółki. Przykładowo uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapada większością dwóch trzecich głosów. Natomiast uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Co więcej, uchwała zmieniająca umowę spółki, która to zwiększa świadczenia wspólników lub uszczupla ich prawa wymaga jednomyślności.

Wspólnik może uczestniczyć we wszystkich glosowaniach, za wyjątkiem tych, które dotyczą jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu. Powyższe wyłączenie w szczególności dotyczy głosowania nad udzieleniem mu absolutorium, w sytuacji, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu. Podobnie wspólnik nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą zwalniającą go z zobowiązania wobec spółki albo gdy przedmiotem uchwały jest sprawa dotycząca sporu pomiędzy nim a spółką. Chodzi więc generalnie o sytuacje, w których powstaje konflikt interesów pomiędzy wspólnikiem a spółką i wiadomo, że wspólnik będzie dbał o własny interes kosztem interesu spółki.

Warto wiedzieć, że wspólnik może osobiście głosować za uchwałą, lub też upoważnić pełnomocnika do głosowania w jego imieniu. Trzeba jednak pamiętać, że członek zarządu oraz pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników (art. 243 par. 3 k.s.h.).

 

Foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net