Przymusowe umorzenie udziałów

Przymusowe umorzenie udziałów

Jak wiadomo, umowy sporządza się po to, aby w sytuacji konfliktu pomiędzy stronami rozwiązać spór według zasad uprzednio ustalonych w umowie. Przy konstruowaniu umowy spółki z o.o. wspólnicy zapominają, że tworzą umowę m.in. na potrzeby rozwiązania potencjalnego konfliktu pomiędzy nimi.

Dlatego też do umowy spółki z o.o. należy wprowadzić zapisy umożliwiające przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia udziałów, opisanego we wpisie – Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. oraz omawiane w tym wpisie – przymusowe umorzenie udziałów.

Przymusowe umorzenie udziałów oznacza unicestwienie udziałów danego wspólnika bez jego zgody. Aby do tego doprowadzić w umowie spółki z o.o. musi być przewidziana możliwość przeprowadzenia przymusowego umorzenia udziałów a więc wspólnik posiadający udziały w spółce, która w swojej umowie przewiduje „przymusowe umorzone udziałów” niejako w momencie przystąpienia do spółki wyraził zgodę na to, że jego udziały mogą być w przyszłości przymusowo umorzone.

Udziały przymusowo umarza się na podstawie podjętej uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała o przymusowym umorzeniu udziałów zawiera te same elementy, co uchwała o umorzeniu dobrowolnym, czyli co najmniej podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział oraz dodatkowo musi zawierać jeszcze uzasadnienie przymusowego umorzenia. Wynagrodzenie za umorzenie udziałów, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Umowa spółki z o.o. powinna też precyzyjnie określać przesłanki, które prowadzą do przymusowego umorzenia udziałów oraz tryb umorzenia (sposób podejmowania uchwały zgromadzenia wspólników o przymusowym umorzeniu).

Najczęstszymi przesłankami prowadzącymi do podjęcia uchwały o przymusowym umorzeniu udziałów są sytuacje, gdy:

  1. wspólnik dopuszcza się praktyk konkurencyjnych, np.: poprzez zajmowanie się interesami konkurencyjnymi albo poprzez uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik albo członek organu, czy też wspólnik w inny sposób narusza obowiązek lojalności wobec spółki i przez to szkodzi jej interesom, albo
  2. wspólnik narusza tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W związku z przymusowym umorzeniem udziałów wspólnik otrzymuje wynagrodzenie. W umowie spółki może zostać opisany sposób wyliczenia wynagrodzenia za przymusowe umorzenie udziałów. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe od wartości przypadających na przymusowo umarzany udział aktywów netto (wartość bilansowa), wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników (art. 199 § 2 k.s.h.).

 

Foto dzięki uprzejmości Stewart Miles / freedigitalphotos.net