Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony

Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony

Zgodnie z art. 202 § 2 k.s.h. w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Członek zarządu powołany na czas nieokreślony jest zasadniczo powoływany „na okres dłuższy niż rok”. Czy także według powyższej zasady wygasa mandat członka zarządu, który został powołany na czas nieokreślony a więc z odbyciem się każdego zwyczajnego zgromadzenia wspólników trzeba na nowo powoływać wszystkich tych członków, którzy zostali powołani na czas nieokreślony ?

Po pierwsze, odpowiednie postanowienie umożliwiające powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony musi się znaleźć w samej umowie spółki z o.o. Brak podstawy prawnej dla zgromadzenia wspólników do powołania członka zarządu na czas nieokreślony oznacza, że mandat powołanego na czas nieokreślony członka zarządu jeżeli umowa spółki nie pozwala wyraźnie na takie powołani wygaśnie w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h. (zobacz: uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21.07.2010 r., sygn. akt III CZP 23/10).

W przypadku jednak, gdy umowa spółki pozwala na powołanie na czas nieokreślony członka zarządu, w razie powołania członka zarządu na czas nieoznaczony nie znajdują zastosowania przepisy art. 202 § 1-2 k.s.h., lecz jedynie § 4 art. 202, który stanowi, że mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. Powyższe oznacza, że członek zarządu powołany na czas nieokreślony będzie pełnił swoją funkcję tak długo, dopóki nie spełni się którakolwiek z przesłanek wygaśnięcia mandatu, czyli na wskutek śmierci rezygnacji lub odwołania z zarządu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2011 r., sygn. akt II CSK 29/11).

W komentarzach do kodeksu spółek handlowych przyjmuje się, że przepisy art. 202 § 1 i 2 k.s.h. mają charakter względnie obowiązujący. A więc wspólnicy w umowie spółki mogą inaczej uregulować kwestię długości kadencji członka zarządu, jak również momentu wygaśnięcia mandatu.

Wspólnicy w umowie spółki mogą również zawrzeć zapis, że członkowie zarządu powoływani są na czas nieokreślony. W przypadku takiego ukształtowania postanowień umowy spółki określenie momentu wygaśnięcia mandatu powinno następować w pierwszej kolejności poprzez odwołanie się nie do przepisów art. 202 § 1 i 2 k.s.h., ale do samych postanowień umowy spółki. Skoro wspólnicy postanawiają w umowie spółki o powołaniu członków zarządu na czas nieokreślony, w rzeczywistości mają zamiar powołać ich na okres, którego końca nie mogą określić w momencie powołania. Oznacza to, że wspólnicy przy braku szczegółowej regulacji w umowie spółki ustalają, iż mandat członków zarządu wygaśnie dopiero na skutek ich odwołania przez uprawniony do tego organ spółki (najczęściej to będzie zgromadzenie wspólników), rezygnacji członka zarządu lub jego śmierci. Tym samym wspólnicy zmierzają do wyłączenia zastosowania ustawowej regulacji momentu wygaśnięcia mandatów członków zarządu zawartej w art. 202 k.s.h. (glosa K. Skrodzkiego do uchwały SN z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10, Palestra 2012/3-4/183-188).

 

foto dzięki uprzejmości chanpipat / freedigitalphotos.net