Ważność pełnomocnictw po odwołanym członku zarządu

pełnomocnictwo od członka zarządu

Jeden z klientów zwrócił się do nas z następującym pytaniem: kilka lat temu otrzymałem pełnomocnictwo od spółki z o.o., które zostało podpisane przez członka zarządu tej spółki. Po roku członek zarządu, który udzielił mi pełnomocnictwa, został odwołany z zarządu. Czy moje pełnomocnictwo jest nadal ważne czy też wygasło w dniu odwołania członka zarządu?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawsze działa przez swoje organy; bieżącym zarządzaniem sprawami spółki zajmuje się zarząd. Zarząd, co określa umowa spółki, może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Reprezentacja spółki może polegać na tym, że jeden z członków zarządu może podejmować w imieniu spółki decyzje (reprezentacja jednoosobowa) lub dwóch członków zarządu musi działać łącznie (reprezentacja dwuosobowa łączna).

Wracając do zagadnienia związanego z udzielonym pełnomocnictwem, fakt odwołania określonego członka zarządu nie oznacza, że wszystkie dokumenty które on podpisywał w imieniu spółki, działając jako członek zarządu, nagle stają się nieważne. Należy pamiętać, że członek zarządu zawsze działa w imieniu i na rzecz osoby prawnej, a więc w uproszczeniu można powiedzieć, że to spółka z o.o. udziela pełnomocnictwa a nie osoba fizyczna, która się pod pełnomocnictwem podpisała.

Ponieważ pełnomocnictwo zostało udzielone przez spółkę z o.o. to zmiana w składzie zarządu nie ma żadnego wpływu na ważność udzielonego wcześniej pełnomocnictwa. Innymi słowy, ważność upoważnienia pełnomocnika pomimo zmiany składu zarządu wynika z tego, że czas trwania pełnomocnictwa nie jest ograniczony czasem trwania mandatu piastuna organu, który pełnomocnictwa udzielił.

Natomiast z daleko posuniętej ostrożności, pełnomocnik może poprosić aktualny zarząd spółki z o.o. do dokonania  potwierdzenia trwania udzielonego mu przez poprzedni zarząd pełnomocnictwa.

Na koniec warto wskazać, że zupełnie czym innym jest sytuacja odwołania członka zarządu dla jego upoważnienia do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Zgodnie z art. 202 § 4 k.s.h. wskutek odwołania, czy rezygnacji członka zarządu, wygasa jego mandat, a przez to upoważnienie do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki przez takiego członka zarządu. Tym samym odwołany członek zarządu nie może podejmować jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz spółki, w tym w szczególności nie może udzielać pełnomocnictw, gdyż czynności dokonane po odwołaniu z funkcji członka zarządu są nieważne.

Pełnomocnictwo do zbycia praw i obowiązków komandytariusza

zbycie praw i obowiązków komandytariusza

Pytanie:

„Do zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej wymagana jest zgoda pozostałych wspólników. Umowa spółki dopuszcza takie zbycie. W związku z powyższym mam pytanie, czy w przypadku zawarcia umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, przez jednego z komandytariuszy, który jest także członkiem zarządu komplementariusza będącego sp. z o.o. potrzebne jest jakieś szczególne pełnomocnictwo udzielane przez Komplementariusza osobie trzeciej ? Czy jest to czynność z samym sobą ?”

Odpowiedź:

Wątpliwości na gruncie przedstawionego stanu faktycznego rodzi kwestia tego, czy działanie komandytariusza stanowi czynność, dla której zgodnie z art. 210 k.s.h. powinien on jako członek zarządu spółki z o.o., ustanowić pełnomocnika.

Art. 210 k.s.h. stanowi, iż w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Przeciwko uznaniu zgody, o której mowa w art. 10 k.s.h., za czynność wymagającą ustanowienia pełnomocnika przemawia przede wszystkim fakt, iż art. 210 k.s.h. posługuje się pojęciem umowa. Wyrażenie zgody jest w przedstawionym stanie faktycznym jednostronnym oświadczeniem woli komplementariusza będącego spółką z o.o., przez co nie wyczerpuje ona przesłanki z art. 210 k.s.h. Należy ponadto zwrócić uwagę na to, że przepis art. 210 k.s.h. wymaga, aby była to umowa pomiędzy spółką z o.o. a członkiem zarządu. Rodzi się więc pytanie, czy art. 210 k.s.h. dotyczy wszelkich umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu, czy też jedynie tych, które są związane z pełnioną przez niego funkcją. W tej kwestii, na gruncie zbliżonego brzmieniem art. 203 dawnego kodeksu handlowego, wypowiedział się Sąd Najwyższy (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1999 r. II CKN 24/98 oraz Orzeczenie z 28 lutego 2001 r. II UKN 244/00) stwierdzając, że art. 203 k.h. (czyli odpowiednik obowiązującego 210 k.s.h.) dotyczy umów między spółką a członkami zarządu, związanych ze sprawowaną funkcją członka zarządu, a nie umów zawieranych przez spółkę z członkami zarządu działającymi jako osoby fizyczne, a więc poza pełnioną przez nich funkcją. Kwestia ta była przedmiotem sporów w doktrynie, nie mniej jednak, niezależnie od przyjętego w tym zakresie stanowiska, należy opowiedzieć się za tym, iż nie mamy do czynienia z umową, lecz jednostronnym oświadczeniem woli wyrażającym zgodę na zbycie praw i obowiązków komandytariusza i wobec tego nie jest wymagane udzielenie szczególnego pełnomocnictwa do dokonania tej czynności.

 

Foto dzięki uprzejmości cooldesign / freedigitalphotos.net