Czy sąd wpisuje zmiany na podstawie kserokopii dokumentu?

Czy sąd wpisuje zmiany na podstawie kserokopii dokumentu?

Wprowadzenie zmian do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zachowania odpowiedniej formy – aktu notarialnego. Nie uda się przeprowadzenie zmian w umowie spółki z o.o. bez wizyty u notariusza. Notariusz wyda udziałowcom i spółce oryginały (odpisy) przeprowadzonego protokołu zgromadzenia wspólników. Jednakże samo zgromadzenie wspólników, na którym uchwalono przeprowadzenie zmian do umowy spółki z o.o. to za mało. Zmiany do umowy spółki z o.o. trzeba jeszcze zgłosić do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd gospodarczy.

Często jest zadawane pytanie czy do formularzy przekazywanych sądowi wystarczy dołączyć kserokopie oryginałów (lub kserokopie odpisów aktów notarialnych), czy też wymagane jest przekazanie sądowi dokonującemu wpis w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców oryginałów dokumentów. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna: sąd rejestrowy dokonuje wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie na podstawie oryginałów dokumentów albo w urzędowo poświadczonych odpisach bądź wyciągach.

Tak więc nawet jeśli formularze do sądu są przygotowywane przez profesjonalnego prawnika (adwokata, radcę prawnego) to dołączane do formularzy sądowych dokumenty muszą być oryginałami. Nie jest możliwe poświadczanie kopii przez adwokata lub radcę prawnego za zgodność z oryginałem (wyjątkiem będzie jedynie pełnomocnictwo dla prawnika, które sam pełnomocnik może uwierzytelnić).

Na marginesie warto przypomnieć, że do sądu rejestrowego, w przypadku zgłaszania zmian do umowy spółki należy dołączyć tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Tekst jednolity umowy spółki może być w formie pisemnej, choć zdarzają się w praktyce teksty jednolite przygotowywane przez notariuszy w ramach protokołu ze zgromadzenia wspólników.

Dołączenie kserokopii dokumentu zamiast oryginału w konsekwencji prowadzi do zwrotu wniosku przez sąd ze wskazaniem, iż do dokonania wpisu konieczne jest przedstawienie sądowi oryginałów dokumentów będących podstawą do wpisu. W takiej sytuacji należy w terminie 7 dni złożyć ponownie formularze wraz z dołączonymi oryginałami dokumentów oraz pismem przewodnim, w którym wnioskodawca prosi sąd o ponowne rozparzenie wniosku oraz zaliczenie pierwotnie wpłaconej opłaty sądowej na poczet prawidłowo przygotowanego wniosku.

 

Foto dzięki uprzejmości ningmilo / freedigitalphotos.net