Przerejestrowanie spółki z RHB do KRS

przerejestrowanie spółki

Prezydent RP podpisał nowelizację do ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy przedłużyły termin na przerejestrowanie spółki, która została zarejestrowana w dawnym Rejestrze Handlowym, tzw. RHB przed 2001 rokiem i nie została przeniesiona do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nowy termin na dokonanie tej czynności wyznaczono na 31 grudnia 2015 roku. Nie jest to pierwsze przesunięcie terminu na przeniesienie spółki zarejestrowanej w RHB do nowego rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego. Poprzednio te czynności należało dokonać do końca 2003 roku, potem przedłużono termin do końca 2005 roku a na następnie “ostateczny” termin wyznaczono na 31 grudnia 2013 roku. Mimo to wciąż ponad sto tysięcy podmiotów zarejestrowanych w dawnym RHB nie dokonało przerejestrowania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czy spółka nieprzerejestrowana może posługiwać się odpisami z RHB do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – spółka nieprzerejestrowana będzie mogła legitymować się odpisami z RHB, ale gdy odpis z RHB zostanie okazany w trakcie postępowania przed organem administracji publicznej (w tym też przed urzędem skarbowym), w trakcie postępowania sądowego, w banku, u komornika albo u notariusza to wszystkie te organy mają obowiązek niezwłocznego poinformowania sądu rejestrowanego o tym, że spółka nieprzerejestrowana wciąż prowadzi działalność gospodarczą (art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym). Sąd rejestrowy zaś po takim zawiadomieniu rozpocznie procedurę przymuszającą do dokonania przerejestrowania, pod rygorem nałożenia na zarząd takiej spółki grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Sama procedura przepisania spółki zarejestrowanej w RHB do KRS nie jest skomplikowana; jednakże wymagane są co najmniej następujące czynności: sprawdzenie czy brzmienie umowy spółki jest zgodne z kodeksem spółek handlowych oraz wprowadzenie wymaganych przepisami zmian (zmiany do umowy spółki z o.o. wymagają formy aktu notarialnego), przygotowanie i złożenie wniosku do sądu rejestrowego oraz opłacenie wymaganych opłat w kwocie 600 zł (500 zł – opłata sądowa; 100 zł – za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Jak widać procedura przerejestrowania spółki z RHB do KRS jest bardzo zbliżona do założenia nowej spółki z o.o. i jej zarejestrowania w sądzie rejestrowym.

Także do 31 grudnia 2015 r. spółka nieprzerejestrowana do KRS będzie miała prawo do posługiwania się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z RHB, z zastrzeżeniem, o którym była mowa powyżej – posługiwanie się odpisem z RHB powinno automatycznie doprowadzić do wszczęcia postępowania przymuszającego przerejestrowanie spółki z RHB do KRS. Zgodnie więc z nowelizacją ponownie przesunięto termin, w którym nieprzerejestrowane spółki stracą swój byt prawny i potrzebne będzie wszczęcie wobec nich procedury likwidacyjnej. Wskazać należy, że tylko do końca 2015 roku nieprzerejestrowane spółki będą mogły występować jako podmioty w postępowaniu cywilnym.

Nieprzerejestrowane spółki wciąż są atrakcyjne gospodarczo, ze względu posiadaną historię, na potencjalną zdolność kredytową czy też wiarygodność dla inwestorów.

foto dzięki uprzejmości Victor Habbick/ freedigitalphotos.net