Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gmina może prowadzić swoją działalność za pośrednictwem komunalnej spółki z o.o. Wybór tej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę może wynikać z odpowiedniej kalkulacji ekonomicznej, zamiaru włączenia w działalność kilku jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi, itp.

Założenie komunalnej spółki z o.o. – uchwała Rady Gminy

Zgodnie ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podjęcie decyzji o utworzeniu lub przystępowaniu do spółek oraz rozwiązywanie i występowanie z nich przez gminę. Sama uchwała Rady Gminy nie może ograniczać się jedynie do wyrażania zgody na założenie nowego podmiotu, lecz powinna także wskazać, jakie spółka będzie realizowała zadania, zdefiniować w jaki kapitał własny gmina wyposaży nowo powoływaną spółkę, czy gmina będzie zbywać udziały w tej spółce i na jakich zasadach, ustalenie zasad wykonywania dopłat przez gminę, itp.

Komunalna spółka z o.o. może być powołana do realizacji zadań własnych gminy, szczegółowo określonych w ustawie o samorządzie gminnym a dotyczących prowadzenia działalności mającej na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (tzw. zadania własne gminy). Przykładami takiej działalności mogą być: wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; działalność w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym).

Ustawa o gospodarce komunalnej wskazuje też, że gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania własne gminy jedynie, gdy (art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej): (1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym; (2) występuje w gminie bezrobocie, które w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia; (3) zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową. Analizując orzecznictwo trzeba wskazać, że powyżej wymienione trzy wyjątki pozwalające gminie na prowadzenie działalności poza zakresem zadań własnych gminy trzeba interpretować ściśle i z dużą ostrożnością, gdyż sądy administracyjne wskazują, że prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę poza sferą użyteczności publicznej, oprócz spełnienia jednego z powyżej przedstawionych trzech wyjątków dodatkowo musi mieć ważne znaczenie dla rozwoju gminy.

Na podstawie wyrażonej w uchwale Rady Gminy zgody na zawiązanie spółki wójt gminy może przystąpić do czynności prowadzących do założenia komunalnej spółki z o.o.

Założenie komunalnej spółki z o.o. – umowa spółki

Kluczowym dokumentem, którego redakcja wpłynie na działalność spółki jest umowa spółki. Oprócz wymaganych prawem zapisów, omówionych we wpisie dotyczącym konstruowania treści umowy spółki z o.o. w umowie komunalnej spółki z o.o. muszą znaleźć się zapisy gwarantujące zabezpieczenie interesu gminy z jednej strony oraz umożliwiające prowadzenie zyskownej działalności gospodarczej z drugiej. Istotne jest wprowadzenie zapisów uniemożliwiających podjęcie kluczowych dla spółki decyzji bez zgody przedstawiciela gminy. Można tego dokonać wprowadzając określone uprzywilejowanie udziałów należących do gminy, wprowadzenie odpowiednich zapisów ograniczających zbywanie udziałów w komunalnej spółce z o.o. Umowa spółki komunalnej, oprócz zgodności z przepisami kodeksu spółek handlowych, musi także respektować uregulowania ustaw o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej (np.: konieczność powołania Rady Nadzorczej).

 

Foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net