Czym jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czym jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przy zawiązywaniu spółki z o.o. wspólnicy określają w umowie spółki wysokość kapitału zakładowego i oświadczają w trakcie rejestracji, że środki na utworzenie początkowego kapitału zakładowego zostały zapewnione. Początkowy kapitał zakładowy (tzw. kapitał założycielski) jest równy majątkowi spółki. W trakcie działania spółki informacja o wysokości bieżącego kapitału zakładowego nie ma większego znaczeniadla innych uczestników obrotu gospodarczego, gdyż są spółki które mają minimalny kapitał zakładowy (5.000 zł) i posiadają znaczny majątek oraz są też podmioty o bardzo wysokim zadeklarowanym kapitale zakładowym, lecz dysponujące minimalnym majątkiem. Warto wiedzieć, że przepisy kodeksu spółek handlowych określają minimalną wartość kapitału zakładowego spółki, ale nie wprowadzają limitu maksymalnego.

Nie ma obowiązku, aby wniesiony kapitał zakładowy był zamrażany i nie mógł pracować dla spółki. Wkład gotówkowy wniesiony na kapitał zakładowy może być przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. na nabycie składników rzeczowych lub praw niemajątkowych. Podobnie z wkładem niepieniężnym – może być zbyty i uzyskana cena stanie się majątkiem spółki.

Warto też wskazać, że wniesienie kapitału zakładowego wiąże się z ustaleniem wielkości przysługujących każdemu wspólnikowi udziałów w spółce. Z ustaleniem wielkości udziałów będzie się też wiązała ilość głosów przysługujących poszczególnym wspólnikom, w jakiej proporcji będzie wypłacana dywidenda, w jaki poszczególni udziałowcy będą mieli udział w majątku likwidowanej spółki.

Wybór minimalnego kapitału zakładowego w spółce z o.o. (5.000 zł) wiąże się z kilkoma zagrożeniami.

Po pierwsze, jeśli w umowie spółki nie zostanie wpisany zapis modyfikujący art. 230 k.s.h. (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej) to prawie każdy zakup materiałów, towarów, produktów, środków trwałych do spółki będzie wymagał podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Po drugie, nawet niewielka strata bilansowa będzie wymagać konieczności podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o dalszym istnieniu spółki. Dlaczego? Ponieważ wynika to z brzemienia art. 233 k.s.h. (Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.).

Po trzecie, minimalny kapitał zakładowy, a co za tym idzie, niewielki majątek pośrednio wiąże się z koniecznością ciągłego monitorowania, czy łączna kwota długów spółki nie przekracza tego majątku, gdyż jedną z przesłanek prowadzących do zgłoszenia upadłości jest sytuacja, gdy zadłużenie spółki przekracza jej majątek.

 

 

Foto dzięki uprzejmości bplanet / freedigitalphotos.net

Umowa spółki – kapitał zakładowy spółki z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o wynosi 5.000 zł. Ograniczenie dotyczy dolnego progu (5.000 zł), natomiast przepisy nie ustanawiają maksymalnej wysokości tego kapitału.

Zasadniczo kapitał zakładowy spółki z o.o. ma pełnić rolę gwarancyjną, chroniąc interesy wierzycieli spółki kapitałowej (banki, kontrahenci, itp.). Czy faktycznie jednak kapitał zakładowy w wysokości minimalnej 5.000 zł pełni tę funkcję – można poważnie wątpić. Należy jednak zaznaczyć, że nie sam kapitał zakładowy pełni funkcję chroniącą wierzycieli. Spółka z o.o. odpowiada całym swoim majątkiem a nie jego wyodrębnioną rzeczowo, czy rachunkowo częścią, za zaciągnięte zobowiązania. Dodatkowym elementem gwarancyjnym, o czym często nie wiedzą przedsiębiorcy, jest dodatkowa odpowiedzialność całym majątkiem osobistym członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy ustalaniu wysokości kapitału zakładowego należy pamiętać też o tym, iż wysokość ustalonego kapitału zakładowego jest podstawą do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%. Ten sam podatek płaci się przy każdym podwyższeniu kapitału zakładowego.

W tym miejscu należy opowiedzieć, co może być wkładem wnoszonym na kapitał zakładowy spółki.

Po pierwsze, najbardziej oczywisty wkład to wkład pieniężny. Ale też do spółki z o.o. można wnieść wkład niepieniężny, czyli wszystko co ma jakąkolwiek wartość zbywalną. Z praktyki, najczęściej wnoszone są maszyny produkcyjne, samochody, wierzytelności, nieruchomości a nawet całe przedsiębiorstwa. Im wyższa wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu), tym bardziej należy rozważyć konieczność zamówienia wyceny przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena jest o tyle istotna dla wspólnika wnoszącego aport, jak i dla członków zarządu tej spółki, że w przypadku uznania, że wyceniono za wysoko wniesiony wkład niepieniężny (tj. wydano więcej udziałów niż był wart wnoszony wkład) to wspólnik wnoszący ten wkład jak i członkowie zarządu mają obowiązek wyrównać brakującą wartość spółce.

Przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sąd rejestrowy nie sprawdza, czy faktycznie nastąpiło wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz czy dokonano tego wniesienia w prawidłowej wysokości. Sąd rejestrowy zadowala się oświadczeniem zarządu, iż wkłady na poczet pokrycia kapitału zakładowego zostały wniesione. Należy pamiętać, że oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału jest składane pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.