Tajne głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników

tajne głosowanie

Co do zasady na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością głosowanie jest prowadzone w sposób jawny (art. 247 k.s.h.). Istnieją jednak sytuacje, kiedy jawność głosowania mogłaby wpłynąć na podejmowane przez udziałowców wybory. Przykładowo są to sytuacje dotyczące powołania danej osoby na stanowisko członka zarządu lub jej odwołania, określenia wynagrodzenia członka zarządu, ustalenia czy członek zarządu będzie pociągnięty do odpowiedzialności, w sprawach osobowych lub na wniosek choćby jednego ze udziałowców (art. 247 § 2 k.s.h.). W takich wypadkach przeprowadza się tajne głosowanie na zgromadzeniu wspólników. Przepis nakazujący przeprowadzenie głosowania tajnego jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że nie mogą go uchylać postanowienia umowy spółki lub uchwała zgromadzenia wspólników. Jak wygląda karta do tajnego głosowania? Wzór karty do tajnego głosowania wygląda następująco – karta do tajnego głosowania.

Uchwała zgromadzenia wspólników, podjęta z naruszeniem przepisu art. 247 § 2 k.s.h., a więc podjęta jawnie wbrew nakazowi utajnienia głosowania oznacza, jest uchwałą nieważną (wyrok SN z 20 maja 1988 r., II CR 119/88).

Pojęcie spraw osobowych, w których należy przeprowadzić tajne głosowanie, obejmuje wszystkie sprawy, które dotyczą osoby bez względu na rodzaj sprawy, a zatem odnoszące się do członków organów spółki, likwidatorów, wszystkich wspólników. W doktrynie zwraca się uwagę na potrzebę szerokiej interpretacji tego pojęcia z uwagi na brak podstaw dla różnicowania wagi spraw dotyczących osób (zob. Andrzej Kidyba Komentarz do art. 247 k.s.h., System Informacji Prawnej LEX, I. Gajewska, R. Kwaśnicki, „Wybór przewodniczącego organów uchwałodawczych spółek kapitałowych”, Prawo Spółek 2005/1/20). Do spraw osobowych należy m.in. wybór przewodniczącego zgromadzenia wspólników, czy też sekretarza, ustalenie wysokości wynagrodzenia członka zarządu, przyznanie wspólnikom praw osobistych. Pojęcie spraw osobowych odnosi się przy tym nie tylko do spraw, które dotyczą konkretnych osób, wymienionych z imienia i nazwiska, ale także takich, w których osoba określona jest przez sprawowaną w spółce funkcję (np.: członków zarządu lub likwidatorów).

Co należy zrobić, gdy uważamy, iż uchwała zgromadzenia wspólników została podjęta jawnie mimo wymogu podjęcia jej w tajnym głosowaniu?

W takiej sytuacji należy wnieść do sądu gospodarczego powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h.). Uprawnienie do wniesienia takiego pozwu przysługuje osobom lub organom spółki z o.o., wymienionym w art. 250 k.s.h. Zgodnie zaś z art. 250 k.s.h prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom,

2) wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,

3) wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników,

4) wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad,

5) w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Jeżeli sąd gospodarczy uzna, iż jawnie głosowano pod uchwałą, która wymaga głosowania tajnego to sąd wyda wyrok stwierdzający nieważność uchwały z mocy prawa. Wyrok stwierdzający nieważność uchwały ma charakter deklaratoryjny i jego skutki sięgają wstecz do chwili podjęcia uchwały (ex tunc).

Ustalenie, że dana uchwała zgromadzenia wspólników powinna była być podjęta w trybie tajnym a została podjęta jawnie, a więc sprzecznie z ustawą kodeks spółek handlowych nie oznacza, iż automatycznie inne uchwały podejmowane na tym zgromadzeniu są nieważne. Nie o każdy obowiązujący przepis prawa, ale o ustawę kodeks spółek handlowych. Każda uchwała zgromadzenia wspólników stanowi bowiem samoistną czynność i jest odrębnym aktem prawnym, stąd też błędy popełnione podczas podejmowania określonej uchwały nie przekładają się automatycznie na wady innych uchwał, nawet jeśli zostały podjęte w trakcie tego samego zgromadzenia wspólników.

 

foto dzięki uprzejmości stockimages / freedigitalphotos.net