Dopłaty do kapitału spółki z o.o.

Dopłaty do kapitału spółki z o.o.

Bieżąca działalność spółki z o.o. może wymagać dodatkowych nakładów finansowych. Spółka może uzyskać finansowanie prowadzonej działalności ze źródeł zewnętrznych (pożyczka od podmiotu niepowiązanego ze spółką, kredyt bankowy, itp.) lub też spółka może uzyskać środki pieniężne od wspólników. Wspólnicy mają do dyspozycji zwiększenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów spółki i ich opłacenie, mogą udzielić spółce pożyczki albo też wnieść do spółki dopłaty. Dopłaty, mówiąc potocznie, mają charakter przymusowej i proporcjonalnej „pożyczki” od wszystkich udziałowców i wykazywane są jako kapitał rezerwowy spółki.

Aby mogło dojść do wniesienia dopłat możliwość ich wniesienia musi być wyraźnie przewidziana w umowie spółki z o.o. (art. 177 par. 1 k.s.h.: Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat…). Jeżeli w umowie spółki nie ma zapisu umożliwiającego nałożenie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat do spółki z o.o. to udziałowcy nie będą mogli wzajemnie zobowiązać się do ich wniesienia; najpierw będzie potrzebna zmiana treści umowy spółki poprzez wpisanie możliwości nałożenia na wspólników obowiązku dopłat. Jeżeli umowa spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat to na zgromadzeniu wspólników uchwała nakładająca obowiązek wniesienia dopłat musi być przegłosowana bezwzględną większością głosów. W uchwale musi być podana wielkość wnoszonej dopłaty oraz termin jej wniesienia. Dopłaty są wnoszone przez każdego z udziałowców, równomiernie, w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału (np.: w dwukrotnej wysokości posiadanych udziałów, a więc jeśli udziałowiec posiada 100 udziałów po 50 zł każdy udział to będzie musiał wnieść dopłaty w wysokości 10.000 zł). Jeszcze raz trzeba podkreślić, że obowiązek wniesienia dopłat dotyczy wszystkich udziałowców spółki.

Wykonanie uchwały o wniesieniu dopłat należy do obowiązków zarządu. To zarząd będzie wzywał spóźniających się z wpłatą dopłat wspólników do dokonania przelewu, zarząd będzie naliczał odsetki za opóźnienie lub też żądał naprawnienia szkody w majątku spółki powstałej w wyniku opóźnienia się wspólnika z wniesieniem dopłaty.

Do uprawnień wspólników należy ocena czy dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom. Dopłaty mogą być zwrócone, jeśli został zrealizowany cel, dla którego zostały wniesione oraz jeśli istnieją niepokryte straty wykazane w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty równomiernie zwraca się wszystkim wspólnikom, po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Warto wiedzieć, że dopłaty są zwracane teraźniejszym wspólnikom, inaczej mówiąc jeśli wspólnika A wniósł dopłaty a następnie zbył wszystkie swoje udziały wspólnikowi B, to zwrot dopłat wniesionych przez wspólnika A zostanie dokonany wspólnikowi B.

Podobnie jak podwyższenie kapitału zakładowego wniesienie dopłat jest opodatkowane stawką 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Foto dzięki uprzejmości jesadaphorn / freedigitalphotos.net