Odwołany członek zarządu nie został wykreślony z KRS

odwołanie członka zarządu

W przypadku odwołania istniejącego zarządu oraz powołania nowych członków zarządu (tj. od dnia pojęcia uchwały odwołującej starych członków i powołującej nowych) zobowiązanymi do zgłoszenia dokonanych zmian są wyłącznie nowi członkowie zarządu. To oni podpisują formularze, na których zgłasza się dokonane zmiany w zarządzie. Wykreślenie odwołanych członków zarządu i powołanie nowych jest deklaratoryjne, co oznacza, że odwołanie poprzedniego zarządu oraz powołanie nowego zarządu nastąpiło w dniu wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników, a poinformowanie o tych faktach Krajowego Rejestru Sądowego ma znaczenie wyłącznie informacyjne, aby osoby trzecie mogły sprawdzić, kto jest uprawiony do reprezentowania spółki z o.o.. Odwołany członek zarządu nie jest ani uprawniony ani też zobowiązany do zgłoszenia zmian w zarządzie.

Zgodnie z przepisami każda zmiana w składzie zarządu spółki z o.o. winna być zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7-dni (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”). Właściwe formularze, na których należy dokonać zgłoszenia odwołania członków zarządu poprzedniego zarządu oraz powołania nowych członków zarządu można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co jednak należy zrobić, gdy odwołany członek zarządu dowiaduje się po jakimś czasie, że nowy zarząd nie zgłosił zmian w składzie organu zarządzającego spółką z o.o.?

Odwołany członek zarządu powinien zwrócić się z pismem do sądu rejestrowego przechowującego akta rejestrowe spółki, aby w trybie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd zobowiązał nowy zarząd spółki do zgłoszenia zmian dotyczących składu osobowego zarządu. Do pisma należy dołączyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników, na podstawie której odwołano członka zarządu zwracającego się z pismem. Sąd rejestrowy wezwie nowy zarząd do zgłoszenia zmian, pod rygorem zastosowania grzywny. Sąd może też z urzędu dokonać zmian składu osobowego zarządu, o ile dołączone do pisma odwołanego członka zarządu dokumenty będą dowodziły, iż faktycznie doszło do zmiany składu osobowego w zarządzie.

Czy w okresie od odwołania członka zarządu do dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym odwołany członek zarządu odpowiada materialnie za podjęte w tym czasie decyzje nowego zarządu?

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność całym swoim teraźniejszym i przyszłym majątkiem za bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce czyli za to, że wierzyciele spółki nie mogą się zaspokoić z jej majątku. Odpowiedzialność członka zarządu dotyczy jednak wyłącznie decyzji podjętych w czasie, kiedy dana osoba zasiadała w zarządzie spółki.

Zgodnie z brzmieniem art. 299 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Ale jeśli dana osoba została odwołana (lub sama zrezygnowała z zasiadania w zarządzie) to od dnia jej odwołania (lub rezygnacji), odwołany członek zarządu nie podlega subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Powyższy wniosek potwierdza też orzecznictwo sądów. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. akt. V CSK 172/10) Sąd Najwyższy wskazał, że nieujawnione w rejestrze odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych.

foto dzięki uprzejmości artur84 / freedigitalphotos.net