Przekształcenie spółki handlowej to kontynuacja

kontynuacja sukcesja przekształcenie

Zacznijmy od wyjaśnienia co to jest sukcesja oraz czym się różni od kontynuacji.

Sukcesja oznacza sytuację prawną polegającą na tym, że ogół praw i obowiązków jednego podmiotu przechodzi na inny podmiot. Do sukcesji dochodzi w związku z zawartą umową pomiędzy dwoma podmiotami, przykładowo: przelew wierzytelności (art. 509 k.c.), cessio legis (art. 518 k.c.), przejęcie długu (art. 519 k.c.) lub gdy dochodzi do dziedziczenia (art. 922 i n. k.c.).

Kontynuacja zaś oznacza taką sytuację prawną, w której to podmiot podlega zmianie, przy zachowaniu wszystkich przysługujących mu praw i obowiązków przed zmianą i po zmianie.

Z powyższym rozróżnieniem wiążą się też określone wymogi dowodowe, gdy podmiot, który jest następcą prawnym chce udowodnić przysługujące mu prawa, które to prawa należały do jego poprzednika prawnego.

Przykładowo, w przypadku przejęcia długu na podstawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika (art. 519 k.c.), a więc kiedy mamy do czynienia z sukcesją praw i obowiązków, w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym, wierzyciel musi udowodnić przejście uprawnień na podstawie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 788 § 1 k.p.c.).

Inaczej jest, gdy mamy do czynienia z kontynuacją. Takim przykładem może być przekształcenie spółki, na podstawie przepisów art. 552 k.s.h. i art. 553 § 1 k.s.h.. Przepisy te bez wątpliwości mówią o tym, że w przypadku przekształcenia spółki handlowej mamy do czynienia z przyjęciem zasady kontynuacji a nie zasady sukcesji. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a więc zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zmienia jedynie formę prawną, przy zachowaniu bytu prawnego. Nie jest to więc odrębny podmiot prawny, który nabył od innego podmiotu określone uprawnienia; jest to jedynie przekształcenie istniejącego podmiotu. Pomiędzy podmiotem przekształcanym a podmiotem przekształconym istnieje tożsamość, jest to ten sam podmiot. A więc w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym, wierzyciel – spółka przekształcona, nie ma obowiązku wykazywania przejścia uprawnień na podstawie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 788 § 1 k.p.c.), ponieważ wystarczy okazanie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wykazane będzie, iż doszło do przekształcenia spółki handlowej.

W przypadku przekształcenia spółka przekształcona nie wstępuje w „swoje” prawa i obowiązki, ponieważ przysługują jej ex lege wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona jest więc przez cały czas podmiotem tych praw i obowiązków (A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, 2008, t. II, s. 1121 i n.).

Dopełnieniem zasady kontynuacji w sferze stosunków cywilnoprawnych jest art. 553 § 2 k.s.h., który odnosi się do kontynuacji praw i obowiązków administracyjnoprawnych. W takim przypadku spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji, ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. Jednakże utrzymanie tych praw i obowiązków jest uwarunkowane brakiem zastrzeżeń w udzielonym zezwoleniu, koncesji, uldze lub ustawie co do przejścia praw. Jeżeli stanowią one inaczej, prawa i obowiązki nie przechodzą na spółkę przekształconą. Artykuł 553 § 3 k.s.h. stanowi, że wspólnicy spółki przekształconej biorący udział w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Jednakże ze względu na specyfikę trybów przekształceń czasem może nie dojść do przejścia wszystkich praw na spółkę przekształconą lub też należy wypełnić określone warunki aby doszło do skutecznego przejścia (np.: procedura opisana w art. 23(1) k.p.).

Innym skutkiem przekształcenia jest konieczność zmiany firmy. Może ona polegać tylko na zmianie dodatku (z informacji „spółka jawna” na informację „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”) wskazującego na charakter prawny spółki. Są też sytuacje, w trakcie przekształcenia dochodzi do zmiany nazwy i w takim przypadku wymagane będzie informowanie o zmianie tzw. korpusu, a więc spółka przekształcona w nawiasie informuje o brzmieniu dawnej firmy obok brzmienia nowej, z dodatkiem wyrazu “dawniej“. Powinna używać takiej firmy przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia (art. 554 k.s.h.).

 

Foto dzięki uprzejmości arkorn / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.