Podejmowanie uchwał przez zarząd spółki z o.o.

Podejmowanie uchwał przez zarząd spółki z o.o.

W przypadku zarządu składającego się z kilku osób, zasadniczo każdy z powołanych członków zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności spółki (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że czym innym jest kwestia prowadzenia spraw przez zarząd (są to „wewnętrznie” podejmowane decyzje dotyczące prowadzenia spółki z o.o. – np.: jakie środki trwałe zakupić, jakie osoby zatrudnić, itp.) a czym innym zagadnienie prawidłowej reprezentacji spółki z o.o. (są to kwestie „zewnętrzne”, dotyczące tego, kto może składać osobom trzecim, w imieniu spółki, oświadczenia – najczęściej będzie to współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem).

A więc jeśli chodzi o sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, każdy członek zarządu ma prawo je samodzielnie prowadzić. Jeśli jednak przy prowadzeniu przez członka zarządu sprawy nie przekraczającej zwykłych czynności spółki zostanie zgłoszony przez innego członka zarządu sprzeciw co do jej prowadzenia to w takim przypadku wymagane będzie podjęcie uchwały zarządu do prowadzenia konkretnej sprawy przez spółkę (art. 208 § 4 k.s.h.). Także podjęcie uchwały przez zarząd będzie konieczne w sytuacji sprawy, która przekracza zakres zwykłych czynności spółki.

Należy podkreślić, że podjęcie uchwały przez zarząd spółki z o.o. będzie konieczne przed załatwieniem sprawy, gdy: (i) sprawa należy do kategorii spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki i choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu albo (ii) sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki.

 

Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki

Kodeks spółek handlowych nie reguluje kwestii, co jest a co nie jest sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. W praktyce więc ustalenie, co jest sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki dokonywane jest w samej umowie spółki z o.o. (np.: taki zapis – „sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki są w szczególności: 1) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2) udzielenie lub zaciągnięcie pożyczki, kredytu albo poręczenia.”), w uchwałach zgromadzenia wspólników lub też w uchwalonym przez zgromadzenie wspólników regulaminie pracy zarządu.

Warto wiedzieć, że sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności spółki będą zawsze sprawy, które wymagają podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników (przykładowo będą to sprawy dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości lub środków trwałych za cenę przekraczającą ¼ kapitału zakładowego spółki, lecz nie niższą niż 50.000 zł, która ma być zawarta przed upływem 2 lat od dnia rejestracji spółki – art. 229 k.s.h., albo zamiar dokonania transakcji przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego – art. 230 k.s.h.).

 

Sprzeciw dotyczący załatwienia sprawy

Członek zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu sprawy należącej do kategorii spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki.

Sprzeciw zasadniczo powinien być złożony przed dokonaniem takiej czynności i aby taką sprawę przeprowadzić konieczne jest podjęcie przez zarząd uchwały dotyczącej prowadzenia sprawy, której dotyczył sprzeciw. Prowadzenie sprawy wbrew sprzeciwowi lub bez podjęcia uchwały zarządu prowadzi do możliwości odwołania członka zarządu, który prowadził sprawę wbrew sprzeciwowi lub bez uprzednio podjętej uchwały zarządu oraz jego odpowiedzialności wynikającej z art. 293 k.s.h.

 

Zasady podejmowania uchwał przez zarząd spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych wprowadza dwie ważne zasady podejmowania uchwał przez zarząd spółki z o.o.. Po pierwsze, aby uchwały zarządu były ważnie podjęte wszyscy członkowie zarządu muszą być prawidłowo zawiadomieni o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia zarządu. Zawiadomienie poszczególnych członków zarządu może być przeprowadzone w sposób sformalizowany (list polecony za potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, poczta elektroniczna z potwierdzeniem, itp.) albo inny zwyczajowy (np.: telefonicznie, ustnie).

Po drugie zaś, jeśli uchwały zarządu są przegłosowywane bezwzględną większością głosów. Co to znaczy bezwzględna większość głosów? Bezwzględna większość głosów, zgodnie z przepisem zawartym w art. 4 § 1 pkt 9 i 10 k.s.h. oznacza: więcej niż połowę głosów oddanych (głosami oddanymi są głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”).

Tak więc, bezwzględną większość głosów uzyska uchwała, gdy głosowało 7 członków zarządu i oddano 4 głosy „za”, 2 głosy „przeciw” oraz 1 głos „wstrzymujący się”. Natomiast uchwała, nad którą głosowało 7 osób i która otrzymała 3 głosy „za” oraz 4 „wstrzymujące się” jest uchwałą, która nie została pozytywnie przegłosowana. Jak widać z drugiego przykładu głosy „wstrzymujące się” uznawane są jakby były oddane przeciwko uchwale. Uchwała jest ważna od momentu, w którym zakończono głosowanie i głosów „za” było więcej niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Dla ważności uchwały wymagane jest wyłącznie przeprowadzenie ważnego głosowania, natomiast nie jest konieczne złożenie pod nią podpisu przewodniczącego posiedzenia zarządu, choć warto dla celów dowodowych sporządzić protokół z posiedzenia zarządu.

Czy możliwe jest zaskarżanie wadliwych uchwał podjętych przez zarząd do sądu gospodarczego? Kodeks spółek handlowych nie przedstawia żadnego rozwiązania tego problemu, natomiast w komentarzach wskazuje się, że w stosunku do wadliwych uchwał zarządu, będących czynnościami prawnymi, ich kwestionowanie możliwe jest wyłącznie w trybie art. 189 k.p.c., czyli powództwa o ustalenie istnienia lub nie stosunku prawnego.

 

Foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.