Pełnomocnik do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej członka zarządu spółki

 W dniu 15 marca 2018 roku wszedł w życie nowy przepis zawarty w art. 19a ust. 5a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi, że: „Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej..”. Osoby wymienione w art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym to osoby uprawione do reprezentacji podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców (np.: członkowie zarządu, likwidatorzy lub prokurenci). Przy powołaniu tych osób należy do wniosku o wpis do KRS dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń powołanej osoby znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej (np.: Szwajcaria, Norwegia, Ukraina, Białoruś, Rosja), dodatkowo należy dla takiej osoby ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa regulacja oznacza, że jeśli osoby wchodzące w skład zarządu zamieszkują w jednym z państw członkowskich UE to są zobowiązane wskazać adres do doręczeń na terytorium UE. Natomiast osoby zamieszkujące poza obszarem Unii Europejskiej, na podstawie art. 19a ust. 5a ustawy o KRS są zobowiązane wskazać pełnomocnika do doręczeń w RP. Pełnomocnictwo do doręczeń może wyglądać w następujący sposób: PEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ Zgodnie z art. 19a ust. 5a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ja niżej podpisany(a): ………………………………………………………………. Imię i nazwisko ………………………………………………………………. Legitymujący się (rodzaj, nr dokumentu tożsamości) Zamieszkały(a) pod adresem: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….   Ustanawiam pełnomocnikiem do doręczeń: ………………………………………………………………. Imię i nazwisko ………………………………………………………………. Legitymujący się (rodzaj, nr dokumentu tożsamości) Zamieszkały(a) pod adresem: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….   ………………………………………………………………. Data i miejsce ………………………………………………………………. podpis   Foto: zbiory własne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.