Oświadczenie osoby powołanej do zarządu, obejmujące zgodę na jej powołanie

zgoda na powołanie do zarządu

Zamiana składu osób reprezentujących spółkę z o.o. (członków zarządu, likwidatorów i prokurentów) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku o zmianę składu osób reprezentujących spółkę z o.o. należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie na funkcję członka zarządu, prokurenta, likwidatora. Dodatkowo należy też dołączyć informację o adresach do doręczeń dla tych osób. Wystarczającą formą takiej zgody jest zwykła forma pisemna.

Treść oświadczenia osoby powoływanej

Zgoda osoby, która ma być powołana do zarządu, powinna też zawierać dodatkowe oświadczenie tej osoby, wynikające z art. 18 k.s.h., że osoba ta:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  2. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Trzy wyjątki od obowiązku złożenia zgody na powołanie

Istnieją trzy wyjątki od powyższego obowiązku złożenia zgody na powołanie. W przypadku, gdy: (1) osoba powoływana do składu osób reprezentujących spółkę z o.o. sama podpisuje wniosek o zmianę, lub (2) ta osoba udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis albo (3) zgoda tej osoby jest zawarta w protokole z posiedzenia zgromadzenia wspólników lub umowie spółki – dodatkowe dołączenie zgody na powołanie nie jest wymagane.

Lista adresów do doręczeń do członków zarządu

Do wniosku o zarejestrowanie zmiany osób reprezentujących spółkę należy też dołączyć adresy do doręczeń tych osób (członków zarządu, likwidatorów i prokurentów).  Informacja o adresach do doręczeń dla osób reprezentujących spółkę powinna musi umożliwiać doręczanie pism przez sąd rejestrowy tym osobom.

Lista adresów do doręczeń do udziałowców

Do wniosku o zmianę składu osób reprezentujących spółkę z o.o. dołącza się też listę adresową osób uprawionych do powołania zarządu (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu). Dodatkowy obowiązek powstaje, gdy udziałowcem jest osoba prawna, gdyż prócz jej danych osobowych należy też podać dane kontaktowe do członków zarządu udziałowca-osoby prawnej.

Wzór oświadczenia członka zarządu:

  Warszawa, dnia 7 września 2022 roku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Wojciech Nowak, syn Piotra i Anny, legitymujący się dowodem osobistym ACB 659776, PESEL: 90070112672, adres do doręczeń: Warszawa (02-010), ul. Nasza 51D, oświadczam, że:

1). wyrażam zgodę na powołanie mnie do zarządu ABC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i objęcia funkcji Prezesa zarządu;

2). Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

3). Nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art.590 i w art. 591 k.s.h.

___________________

Wojciech Nowak