Oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce

Zagraniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (np.: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, limited liability company lub товариство з обмеженою відповідальністю) może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski wykorzystując zależną, polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Inną możliwością jest otworzenie przez zagraniczną spółkę – oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce.

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce oznacza niezależną organizacyjnie i majątkowo część działalności gospodarczej prowadzonego przez cudzoziemca przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Polskie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stosują dwa tryby rejestrowania oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce – w zależności od tego czy przedsiębiorca zagraniczny pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tryb uproszczony) lub też z państwa, które nie należy do UE albo EFTA (tryb zwykły).

Przedsiębiorcy zagraniczni z krajów należących do UE lub EFTA mogą zakładać oddziały swoich przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce na takich samych warunkach co obywatele polscy (art. 85 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Natomiast przedsiębiorcy zagraniczni pochodzący z krajów nienależących do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą otworzyć w Polsce swój oddział jedynie, gdy kraj pochodzenia stosuje zasadę wzajemności, a więc przedsiębiorstwo polskie może odtworzyć oddział w państwie z którego pochodzi przedsiębiorca zagraniczny. Takimi krajami, stosującymi zasadę wzajemności są państwa, które zawarły z Polską umowy sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (np.: Kanada, Izrael, Macedonia, Wietnam, Argentyna, Korea Południowa, Kazachstan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Chiny, Białoruś, Ukraina).

W trakcie rejestracji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce należy sprawdzić jaki jest przedmiot działalności przedsiębiorstwa „macierzystego”. Przedmiot działalności oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce nie może wykraczać poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Dlatego też do formularzy rejestracyjnych dołącza się np. umowę spółki przedsiębiorstwa zagranicznego, przetłumaczoną przez przysięgłego tłumacza na język polski aby sąd rejestrowy mógł zweryfikować jakie są granice działalności podmiotu zagranicznego.

Do zarejestrowania oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce wymagane jest wskazanie, kto będzie reprezentował oddział. Konieczne jest też przekazanie wzoru podpisu tej osoby, poświadczonej przez notariusza (polskiego konsula) za zgodność z oryginałem. Osoba będzie kontaktowała się z polskimi urzędami, m.in. ma obowiązek poinformować Ministra Gospodarki o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub o utracie przez tego przedsiębiorcę prawa wykonywania działalności gospodarczej w kraju siedziby.

W umowach i innych dokumentach oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce używa nazwy oryginalnej wraz z przetłumaczoną na język polski formą prawną (np.: Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce lub Mobica Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce).

Warto wiedzieć, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce nie ma osobowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego. Podmiot ten jest jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną strukturą przedsiębiorcy zagranicznego, która działa poza miejscowością, w której ma siedzibę zagraniczny przedsiębiorca. Ponieważ oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce nie ma osobowości prawnej toteż nie może on występować samodzielnie w relacjach gospodarczych. Umowy z kontrahentami będą więc podpisywane wyłącznie w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, jednakże w komparycji umowy wskazuje się na nazwę przedsiębiorcy zagranicznego, przetłumaczoną na język polski formę prawną oraz dodaje „oddział w Polsce”.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest objęty wyłącznie ograniczonym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych wyłącznie od tych dochodów, które oddział osiąga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce podlega rejestracji na polski VAT.

 

Foto dzięki uprzejmości jscreationzs / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.