Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza konieczność zmiany umowy spółki. Uchwała zgromadzenia wspólników (art. 255 k.s.h.), na podstawie której kapitał zakładowy jest obniżany musi być sporządzona w formie notarialnej. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca obniżenia kapitału zakładowego musi co najmniej wskazywać o jaką wysokość kapitał zakładowy jest obniżany, w jaki sposób nastąpi obniżenie kapitału zakładowego oraz dyspozycja co do kwoty pieniężnej wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego. Jeśli chodzi o sposób obniżenia kapitału zakładowego to stosowane są dwie możliwości: (1) zmniejszenie liczby udziałów w kapitale zakładowym (np.: z 100 udziałów do 50 udziałów) albo (2) obniżenie wartości nominalnej poszczególnych udziałów (np.: ze 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł do 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, czyli jeden udział z 100 zł do 50 zł). W uchwale musi być zawarta dyspozycja co dalej będzie się działo z kwotą pieniężną powstałą po obniżeniu kapitału zakładowego. Możliwe są dwa rozwiązania albo zostanie wypłacona udziałowcom albo też zostanie pozostawiona w spółce i przeniesiona na kapitał zapasowy (rezerwowy).

Głosowanie nad uchwałą zmieniającą umowę spółki, a więc i uchwałą dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego, musi zostać podjęta większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów (art. 246 § 1 k.s.h.).

Ważnym wymogiem przy obniżeniu kapitału zakładowego jest konieczność ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia obniżenia kapitału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ogłoszeniu trzeba wezwać wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, jeśli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego spółki. Jeśli wierzyciel w terminie trzymiesięcznym sprzeciwił się obniżeniu kapitału zakładowego to musi być przez spółkę spłacony albo zabezpieczony. Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego może mieć następującą treść:

…………………. sp. z o.o. z siedzibą w …………………., ul. ………………….., wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………. Wydział Gospodarczy w ……………….. pod numerem …………………………….. ogłasza, że w dniu ……………………………………  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ……………………… zł (słownie: ……………), z kwoty …………………… zł (słownie………………..) do kwoty ………………….. zł (słownie:…………..). Zarząd Spółki wzywa wierzycieli ……………………….. w …………………., aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego …………………. sp. z o.o.

Spółka ma obowiązek zaspokoić lub zabezpieczyć jedynie takie wierzytelności, które są według zarządu spółki niesporne. Jeśli spółka kwestionuje istnienie wierzytelności może jedynie ją zabezpieczyć. Jeśli wierzyciel nie został spłacony lub zabezpieczony ma prawo do zaskarżenia postanowienia sądu rejestrowego o wpisie obniżenia kapitału zakładowego. Jedynym wyjątkiem od konieczności ogłaszania zamiaru obniżenia kapitału zakładowego jest jednoczesne obniżenie kapitału zakładowego oraz z jego podwyższeniem do co najmniej pierwotnej wysokości (art. 264 § 2 k.s.h.).

Po upływie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zarząd spółki może zgłosić do sądu rejestrowego obniżenie kapitału zakładowego. Jakie formularze i dokumenty należy złożyć w sądzie rejestrowym w celu wpisania obniżenia kapitału zakładowego spółki zostało opisane na stronie: KRS: Formularze, dokumenty i instrukcje.

 

 

Foto dzięki uprzejmości renjith krishnan/ freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.