Czy możliwe jest rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzenia likwidacji?

likwidacja sp. z o.o.

Ile trwa likwidacja spółki z o.o.?

Czas trwania likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) zależy od wielu czynników, takich jak złożoność sytuacji finansowej, prawnej i organizacyjnej spółki, a także od sprawności działania likwidatorów i współpracy ze strony władz oraz instytucji publicznych.

Proces likwidacji spółki z o.o. w zarysie obejmuje kilka etapów, takich jak:

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników;
 2. Powołanie likwidatora (lub likwidatorów);
 3. Wpis do rejestru sądowego o rozwiązaniu spółki i wszczęcie likwidacji;
 4. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;
 5. Uregulowanie zobowiązań spółki, ściągnięcie należności, zabezpieczenie roszczeń wierzycieli;
 6. Likwidacja majątku spółki;
 7. Sporządzenie sprawozdania z likwidacji i podziału majątku pomiędzy wspólników;
 8. Złożenie ostatecznych sprawozdań finansowych i dokumentów podatkowych;
 9. Wpis do rejestru sądowego o zakończeniu likwidacji i wykreślenie spółki z rejestru.

Czas trwania likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) zależy od wielu czynników, takich jak złożoność sytuacji finansowej, prawnej i organizacyjnej spółki, a także od sprawności działania likwidatorów i współpracy ze strony władz oraz instytucji publicznych. Ogólnie rzecz biorąc, likwidacja spółki z o.o. może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Czy możliwe jest rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzenia likwidacji?

Istnieje kilka sposobów rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) bez przeprowadzenia formalnej likwidacji. Poniżej przedstawiam trzy podstawowe metody:

 1. Połączenie lub przejęcie: Spółka z o.o. może zostać połączona lub przejęta przez inną spółkę. W wyniku takiej operacji spółka z o.o. przestaje istnieć, a jej majątek i zobowiązania przechodzą na przejmującą lub nowo utworzoną spółkę. W tym przypadku nie ma potrzeby przeprowadzania likwidacji;
 2. Sprzedaż przedsiębiorstwa: Właściciele spółki z o.o. mogą sprzedać całe przedsiębiorstwo innemu podmiotowi. W takim przypadku majątek, zobowiązania oraz prawa i obowiązki pracownicze przechodzą na nabywcę, co pozwala uniknąć likwidacji długiego procesu likwidacji majątku spółki z o.o.;
 3. Przekształcenie spółki: Spółka z o.o. może zostać przekształcona w inną formę prawną, np. w spółkę jawną. Proces przekształcenia może obejmować zmianę formy prawnej i struktury organizacyjnej, ale nie wymaga likwidacji spółki. Przykładowo, spółka jawna może zostać rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji.

Czy oprócz połączenia, sprzedaży przedsiębiorstwa i przekształcenia są inne sposoby, aby zastąpić likwidację spółki z o.o.?

Inne metody „zastępujące” likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) poza połączeniem, sprzedażą przedsiębiorstwa i przekształceniem spółki są rzadziej stosowane i mogą być mniej korzystne, ale warto je wspomnieć:

 1. Upadłość układowa: W przypadku spółki z o.o. mającej problemy finansowe, upadłość układowa może być opcją, którą warto rozważyć;
 2. Podział spółki: Spółka z o.o. może być podzielona na dwie lub więcej nowych spółek, które przejmują majątek, zobowiązania oraz prawa i obowiązki pracownicze spółki dzielonej. Po podziale spółka dzielona przestaje istnieć. Proces ten może uniknąć likwidacji, ale wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych;
 3. Umorzenie udziałów: W przypadku spółek mających tylko jednego wspólnika, można rozważyć umorzenie udziałów wspólnika, a następnie przekształcenie spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą i wykreślenie działalności gospodarczej z ewidencji;
 4. Zawieszenie działalności spółki z o.o.: Spółka może zrezygnować z prowadzenia działalności, np. poprzez zakończenie umów z klientami i dostawcami, a następnie pozostawić spółkę jako “spółkę pustą”. W takim przypadku spółka z o.o. istnieje tylko formalnie i nie prowadzi żadnej działalności;
 5. Ustanie spółki z o.o. na skutek upływu czasu: W niektórych przypadkach, umowa spółki może przewidywać, że spółka z o.o. ustaje na skutek upływu określonego czasu. W takiej sytuacji może nie być konieczne przeprowadzenie formalnej likwidacji, chociaż w praktyce wymagane będzie uregulowanie spraw finansowych i prawnych związanych z zakończeniem działalności spółki z o.o.;
 6. Częściowa sprzedaż aktywów: Właściciele spółki z o.o. mogą zdecydować się na sprzedaż niektórych aktywów lub działów spółki, co pozwoli na zmniejszenie rozmiaru i zakresu działalności. W zależności od sytuacji, może to być alternatywa dla likwidacji, choć nie zastępuje jej w pełni;
 7. Przekształcenie w spółkę cywilną: Wspólnicy spółki z o.o. mogą zdecydować się na przekształcenie sp. z o.o. w spółkę cywilną, z której dłuższej perspektywie będzie można zrezygnować w sposób mniej sformalizowany niż w przypadku spółki z o.o. Należy jednak pamiętać, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, co może zwiększyć ryzyko finansowe.

Warto jednak pamiętać, że każda z tych metod może wiązać się z różnymi wymaganiami prawnymi i podatkowymi, dlatego przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu spółki z o.o. warto skonsultować się z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Zawieszenie działalności spółki a obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Zawieszenie działalności spółki a obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Zasadniczo zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. musi odbywać się co roku, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Zwyczajne zgromadzenie wspólników ma za cel wyłącznie zatwierdzenie opisowego sprawozdania zarządu, przedstawiającego działania spółki podjęte w poprzednim roku obrotowym oraz sprawozdania finansowego, podjęcie decyzji co do podziału zysku oraz udzielenie absolutorium (zatwierdzenia) wykonania obowiązków przez członków zarządu. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują jeden wyjątek od konieczności przeprowadzenia corocznego zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 231 § 6 k.s.h., w sytuacji, gdy przez cały poprzedni rok działalność spółki pozostawała w zawieszeniu i w związku z tym nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, to wspólnicy mogą zdecydować, w formie uchwały wspólników, aby nie przeprowadzać zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jak podjąć taką uchwałę wspólników opisywałem we wpisie: Podejmowanie uchwał zgromadzenia wspólników bez odbycia zgromadzenia. W sytuacji zawieszenia działalności spółki wspólnicy mogą uchwałą uchylić obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy taka decyzja zostanie podjęta przez wspólników sprawy dotyczące okresu, kiedy spółka pozostawała w zawieszeniu, będą przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Podjęcie uchwały wspólników o nieprzeprowadzaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników związane jest z wystąpieniem łącznie dwóch warunków:

1) działalność spółki pozostawała zawieszona przez cały poprzedni rok obrotowy;

2) nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała w zawieszeniu.

W przypadku, gdy wspólnicy zdecydują o nieodbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników za rok, w którym działalność spółki pozostawała w zawieszeniu, przedmiot obrad kolejnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest rozszerzany o wszystkie kwestie wymienione w art. 231 § 2 k.s.h., odnoszące się do roku, w którym działalność spółki była zawieszona. W praktyce sprowadzać się to będzie do odbycia jednego zwyczajnego zgromadzenia wspólników za dwa kolejne lata obrotowe.

 

Foto dzięki uprzejmości Rawich / freedigitalphotos.net

Jakie są obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji

Jakie są obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych postępowanie likwidacyjne prowadzą likwidatorzy. W praktyce najczęściej na likwidatorów wybierani są członkowie obecnego zarządu, ponieważ to oni znają najlepiej sytuację w spółce z o.o. Dlatego też zgromadzenie wspólników decydując się na rozpoczęcie likwidacji spółki najczęściej wskazuje na dotychczasowych członków zarządu jako na osoby, które będą likwidatorami. Zdarza się też, że sama umowa spółki wskazuje, kto będzie likwidatorem. Najrzadziej likwidatorów wybiera sąd (art. 276 k.s.h.). Jakie są ustawowe obowiązki likwidatorów w spółce z o.o.?

Rozpoczęcie likwidacji następuje z dniem podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu spółki lub stwierdzeniu przez wspólników, iż zaistniała jedna z wymienionych w umowie spółki przyczyn rozwiązania spółki. Warto pamiętać, że uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki musi być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. Co ważne, wskazanie w uchwale momentu, od kiedy rozpocznie się likwidacja jest często popełnianym błędem, gdyż zgodnie z kodeksem spółek handlowych, likwidacja rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki (art. 270 pkt 2) k.s.h.) i uchwała nie może wskazywać innego momentu rozpoczęcia likwidacji spółki z o.o.. Rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego spółki może też rozpocząć się w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o rozwiązaniu spółki przez sąd (art. 274 § 1 k.s.h.).

Do pierwszych obowiązków likwidatorów należy zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz poinformowanie sądu o odwołaniu dotychczasowego zarządu i powołaniu w jego miejsce likwidatorów. Wniosek o wpis otwarcia likwidacji likwidatorzy mają obowiązek zgłosić w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

O rozpoczęciu likwidacji likwidatorzy powiadamiają w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie likwidatorzy mają obowiązek wezwać wszystkich wierzycieli spółki, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności wobec spółki.

Następnym obowiązkiem likwidatorów jest przygotowanie bilans otwarcia likwidacji. Warto więc tak zwołać zgromadzenie wspólników, na którym będzie głosowana uchwała o rozwiązaniu spółki, na pierwszy dzień roku obrotowego spółki (np.: 1 stycznia, gdy spółka ma rok obrotowy taki sam jak kalendarzowy), co ułatwi pracę osobom przygotowującym bilans otwarcia likwidacji. Bilans otwarcia likwidacji sporządza się na dzień otwarcia likwidacji (a więc na dzień, w którym została podjęta uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki); bilans powinien być przygotowany nie później niż po upływie 15 dni od dnia w którym rozpoczęto likwidację. Bilans, przygotowany na dzień otwarcia likwidacji, zostaje następnie przekazany wspólnikom spółki na 15 dni przed planowanym zgromadzeniem wspólników na którym ten bilans zostanie przez zgromadzenie wspólników zatwierdzony (art. 281 § 1 k.s.h.). Bilans przygotowany na dzień otwarcia likwidacji wykazuje aktywa spółki wycenione według wartości zbywczej.

Po zatwierdzeniu bilansu otwarcia likwidacji przez zgromadzenie wspólników likwidatorzy przystępują do przeprowadzenia dalszych czynności likwidacyjnych, polegających na zakończeniu bieżących spraw spółki, ściągnięciu wierzytelności oraz wypełnieniu ciążących na spółce zobowiązań oraz upłynnieniu jej majątku (art. 282 k.s.h.). Uzyskane kwoty ze ściągniętych wierzytelności oraz ze sprzedaży majątku spółki likwidatorzy w pierwszym rzędzie przeznaczają na zaspokojenie wierzycieli spółki, o których spółka wie lub tych którzy ujawnią się w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zdarzają się sytuacje, gdy spółka wiedząc o wierzycielu nie jest w stanie ustalić jego aktualnego adresu lub konta bankowego. W takich przypadkach, aby nie blokować procesu likwidacyjnego spółka może złożyć wymaganą kwotę do depozytu sądowego. W ten sam sposób należy zastosować wobec wierzycieli, których wierzytelności nie są jeszcze wymagalne albo wobec tych, których wierzytelności są sporne (art. 285 k.s.h.).

Po zakończeniu bieżących spraw spółki, ściągnięciu wierzytelności oraz wypełnieniu ciążących na spółce zobowiązań, a także po upłynnieniu jej majątku likwidatorzy mogą przystąpić do końcowego etapu likwidacji polegającego na podziale, między wspólników, majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (art. 286 k.s.h.).

Najpierw likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne i poddają je pod zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników. Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników likwidatorzy ogłaszają je w siedzibie spółki i przekazują sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Gdyby nie udało się zgromadzić wspólników na zgromadzeniu zwołanym w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego lub w sytuacji braku wymaganego kworum na takim zgromadzeniu likwidatorzy mają obowiązek sprawozdanie likwidacyjne ogłosić w siedzibie spółki i złożyć je sądowi z jednoczesnym wnioskiem o wykreślenie spółki bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników (art. 288 k.s.h.).

Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników oraz po upływie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji i o wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia się ze swoimi wierzytelnościami wobec spółki może nastąpić podział, pozostałego o zaspokojeniu wierzycieli, majątku spółki między wspólników.

Po podziale majątku można zakończyć likwidację spółki składając wniosek o wykreślenie spółki z o. o. z KRS. Wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników. Do wniosku należy dołączyć: dowód z ogłoszenia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oświadczenie likwidatorów o zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli spółki, dowód przeprowadzenia ogłoszenia sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki, bilans likwidacyjny, sprawozdanie likwidatorów z czynności likwidacyjnych, a także inne wymagane dokumenty. Informacja o rozpoczęciu likwidacji oraz o wykreśleniu spółki z o.o. jest automatycznie przekazywana przez sąd rejestrowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Foto dzięki uprzejmości renjith krishnan / freedigitalphotos.net

Wznowienie działalności spółki z o.o.

Wznowienie działalności spółki z o.o.

We wpisie „Zawieszenie działalności spółki z o.o.” wskazałem, jakie należy podjąć kroki, aby zawiesić działalność spółki z o.o. Poniżej opisuję, co należy uczynić, aby przeprowadzić wznowienie działalności spółki z o.o.

Procedurę wznowienia działalności spółki z o.o. należy rozpocząć od zwołania zarządu spółki z o.o., na którym będzie podjęta uchwała zarządu w sprawie wznowienia działalności spółki. Uchwała zarządu spółki z o.o. może brzmieć tak jak w tym wzorze: uchwała zarządu w sprawie wznowienia działalności spółki.

Wznowienie działalności przez spółkę z o.o. wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej spółki z o.o..

Odnośnie zobowiązań publicznoprawnych (a więc m.in. podatków) art. 14a ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że „zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej”. Z uwagi więc na rozliczenie zobowiązań podatkowych w okresach miesięcznych lub kwartalnych należy tak wskazać dzień rozpoczęcia działalności, aby nie mieć kłopotów z prawidłowym rozliczeniem się z podatków. Przykładowo, za dzień rozpoczęcia działalności powinno wskazać się pierwszy dzień miesiąca lub kwartału – 1 stycznia lub 1 kwietnia.

Do formularza KRS-Z62 dołącza się uchwałę zarządu o wznowieniu działalności gospodarczej. Wznowienie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd rejestrowy wykreśla informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, która przez czas zawieszenia była zamieszczona w Dziale 6 rejestru przedsiębiorców (widoczna jest w odpisie aktualnym z rejestru przedsiębiorców w Dziale 6 Rubryce 8 odpisu z KRS).

Należy pamiętać o tym, że kwestie związane z formalnym zawieszeniem działalności gospodarczej nie przesądzają same w sobie o niepodleganiu opodatkowaniu lub braku obowiązków płatnika składek na  ubezpieczenie społecznego. Zawieszenie działalności ma znaczenie jedynie w sferze dowodowej, bowiem z samego faktu zawieszenia działalności nie wynika bezwzględnie niepodleganie opodatkowaniu lub obowiązkowi przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ zawieszenie będzie wadliwe, gdy spółka mimo formalnie zgłoszonego zawieszenia działalności faktycznie wykonuje działalność gospodarczą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt I UK 203/11).

 

foto dzięki uprzejmości Toa55 / freedigitalphotos.net

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

zawieszenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie zawieszenia działalności spółki z o.o. do KRS

Przepisy przewidują, dla podmiotów które nie prowadzą działalności a których właściciele nie decydują się na ich likwidację ważną możliwość – zawieszenie działalności spółki z o.o. Zawieszenie działalności spółki z o.o. odbywa się na podstawie art. 22a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy zaznaczyć, że możliwość zawieszenia działalności gospodarczej spółki z o.o. dotyczy jedynie tych podmiotów, które nie zatrudniają pracowników.

Przepis ten stanowi, że wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności spółki z o.o. powinien zawierać: nazwę lub firmę zawieszanej spółki; jej numery KRS oraz NIP; jej siedzibę oraz adres, a także datę w której zawiesza się wykonywanie działalności gospodarczej.

Wniosek w sprawie zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej składa się na formularzu KRS-Z62. Wniosek podpisują wyłącznie osoby, które mogą reprezentować spółkę z o.o. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej spółki z o.o. jest ujawniana w dziale 6 rejestru przedsiębiorców.

Do wypełnionego formularza KRS-Z62 należy dołączyć: (i) uchwałę zarządu, która będzie wskazywać od kiedy spółka z o.o. będzie podlegać zawieszeniu oraz (ii) oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Złożenie formularza KRS-Z62 do sądu rejestrowego jest wolne od opłaty sądowej. Co ważne, informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie jest ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – a więc nie ma opłaty za publikację w tym Monitorze.

 

Zgłoszenie zawieszenia działalności spółki z o.o. do GUS, ZUS i US

Podmiot wpisany do KRS nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia zawieszenia działalności do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Informację o zgłoszeniu zawieszenia działalności przez spółkę z o.o. przesyłane jest bezpośrednio przez sąd rejestrowy do GUS, ZUS i US, gdyż mamy zasadę tzw. “jednego okienka”.

Warto jednak pamiętać o jednym istotnym obowiązku związanym z Urzędem Skarbowym. Przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji do KRS o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 25 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) należy zawiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o okresie zawieszenia działalności w celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Termin na złożenie wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności spółki z o.o.

Wniosek do sądu rejestrowego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu o zawieszeniu (dzień podjęcia uchwały zarządu o zawieszeniu działalności lub dzień wskazany jako dzień zawieszenia w takiej uchwale). Zawieszenie działalności jest możliwe na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Niezłożenie wniosku o wznowienie działalności po upływie 24 miesięcy oznacza wszczęcie przez sąd rejestrowy postępowania w tej sprawie. W razie gdy sąd rejestrowy stwierdzi, że wniosek o wpis nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa spółkę z o.o. do złożenia takiego wniosku, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny.

 

Co spółka z o.o. może robić w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej a czego robić nie może?

Zacznijmy od tego czego spółka z o.o., w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, robić nie może. Co oczywiste, spółka taka nie może prowadzić działalności gospodarczej i nie może osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej.

Co spółka może robić? W trakcie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę, może ona wykonywać wszelkie czynności konieczne do prawidłowego zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (przykładowo uiszczać podatek od posiadanych nieruchomości). Spółka, która nie prowadzi działalności gospodarczej może przyjmować należności powstałe przed momentem zawieszenia działalności oraz osiągać przychody finansowe (np.: odsetki od lokat pieniężnych). Spółka nieprowadząca działalności gospodarczej może zbywać własne środki trwałe lub wyposażenie, ma też obowiązek regulowania tych zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

Spółka w trakcie zawieszenia działalności uczestniczy też w postępowaniach sądowych, administracyjnych, postępowaniach podatkowych i kontrolnych.

 

Opłaty sądowe związane z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

foto dzięki uprzejmości stockimages / freedigitalphotos.net