Bilans spółki z o.o. wykazuje stratę

Bilans spółki z o.o. wykazuje stratę

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem ryzyka ekonomicznego, polegającego na możliwości wystąpienia strat. Jeśli bilans spółki z o.o. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału podstawowego to zarząd spółki jest zobowiązany do  niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników oraz zarekomendowania zgromadzeniu wspólników aby rozważyło konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki z o.o. albo przeprowadzenia likwidacji (art. 233 k.s.h.).

Także zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę jak zamierza pokryć istniejącą stratę (art. 231 § 2 pkt 2 k.s.h.). Najczęściej wybierane są następujące możliwości: strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki albo z zysków lat następnych.

Wykazanie straty przewyższającej sumę kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału podstawowego jest sygnałem, że spółka z o.o. nie jest w najlepszej kondycji finansowej. W takiej sytuacji zarząd zobowiązany jest do skrupulatnego prowadzenia bieżącego monitorowania sytuacji finansowej spółki pod kątem tego czy spółka nie zaprzestała płacenia długów oraz sprawdzania czy majątek spółki wystarcza na zaspokojenie długów.

Jest to o tyle istotne dla członków zarządu, że w sytuacji gdy spółka z o.o. zaprzestała spłacania zobowiązań oraz posiadany przez spółkę majątek i kapitał jest niewystarczający na pokrycie wszystkich zobowiązań, to po powzięciu takiej informacji zarząd spółki zobowiązany jest zgłosić wniosek o upadłość (art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze).

Ustalenie odpowiedniego momentu na zgłoszenie wniosku o upadłość jest wyjątkowo istotne dla członków zarządu spółki ponieważ jeżeli egzekucja skierowana przeciwko spółce okaże się bezskuteczna to członkowie zarządu odpowiadają swoim osobistym majątkiem solidarnie ze spółką za jej zobowiązania. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. zostaje wyłączona tylko w przypadkach określonych w art. 299 § 2 k.s.h., gdy:

  1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo 2.
  2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Ciężar udowodnienia powołanych okoliczności spoczywa na pozwanym członku zarządu. Uchylić się od odpowiedzialności będą mogli również ci spośród członków zarządu, którzy na podstawie ksiąg handlowych i bilansów spółki wykażą, że w czasie, gdy zarząd spółki spoczywał w ich rękach, stan jej interesów był taki, że nie uzasadniał złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania układowego.

 

Foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net

Czy wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.?

wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.

Podstawową zasadą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że wspólnik (udziałowiec) spółki z o.o. nie odpowiada finansowo za zobowiązania tej spółki (art. 151 § 4 k.s.h.). Spółka z o.o. ma przecież odrębną osobowość prawną, jest wyposażona na początku swojego istnienia w kapitał zakładowy, którego celem jest umożliwienie prowadzenia działalności przez spółkę.

Czy jednak faktycznie nie zdarzają się takie sytuacje, że wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.? Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco – są sytuacje wyjątkowe, w których wspólnik odpowiada finansowo za spółkę z o.o.

Wyjątkowo istotnym momentem dla wspólnika spółki z o.o. jest okres od zawiązania się spółki z o.o. (zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie notarialnej w kancelarii notarialnej) aż do wydania postanowienia sądu gospodarczego o rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W tym to okresie istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W tym też czasie wspólnik może odpowiadać, solidarnie ze spółką oraz osobami działającymi w imieniu spółki (członkowie zarządu, pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników), za jej zobowiązania (art. 13 k.s.h.). Oczywiście odpowiedzialność wspólnika nie jest nieograniczona; ograniczeniem odpowiedzialności udziałowca będzie wartość zdeklarowanych wkładów na kapitał zakładowy spółki. Jeśli wspólnik wniesie do spółki z o.o. w organizacji zadeklarowane wkłady na kapitał zakładowy to odpowiada on majątkowo wyłącznie do tej wysokości (może po prostu nie odzyskać wniesionego wkładu z powrotem). Na marginesie dodam, że osoby działające w imieniu spółki z o.o. w organizacji – członkowie zarządu lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników – będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki z o.o. do czasu zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 161 § 3 k.s.h.). Podobnej odpowiedzialności będzie podlegać wspólnik spółki z o.o. z tytułu zaległości publicznoprawnych spółki (podatków, opłat, itp.), gdy: (i) spółka w organizacji nie ma zarządu i nie został powołany jednomyślną uchwałą wspólników pełnomocnik, (ii) nie jest możliwe lub jest utrudnione przeprowadzenie egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz (iii) wspólnik nie wykazał istnienia przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność subsydiarną za zaległości podatkowe spółki w organizacji (art. 116 Ordynacji podatkowej).

Wspólnik może też odpowiadać wobec spółki z o.o. za szkodę jaką jej wyrządził przy jej tworzeniu (art. 292 k.s.h.). W literaturze podaje się przykłady takiej odpowiedzialności: wypłaty z kapitału zakładowego w zamian za usługi świadczone podczas zawiązywania spółki (sprzeczne z art. 158 § 2 k.s.h.), niewłaściwe sformułowanie umowy spółki, które uniemożliwiło jej zarejestrowanie, czy też nieusunięcie braków, które spowodowało rozwiązanie spółki (na podstawie art. 21 k.s.h.).

Aby jednak wspólnik podlegał odpowiedzialności odszkodowawczej spółka z o.o. musi udowodnić, że poniosła szkodę w związku z bezprawnym i zawinionym działaniem wspólnika oraz że istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy szkodą spółki a działaniem wspólnika.

Po zarejestrowaniu spółki z o.o. wspólnik może odpowiadać wobec spółki za szkody jej wyrządzone, przykładowo, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu).

Po pierwsze, wspólnik który znacznie zawyżył wartość wnoszonego aportu odpowiada wobec spółki za uzupełnienie różnicy pomiędzy podaną zawyżoną wartością wkładu niepieniężnego a jego wartością zbywczą (art. 175 h.s.h.). Wskazywałem na tę odpowiedzialność we wpisie – Jak wnieść wkład niepieniężny do spółki z o.o.? Po drugie należy też wskazać, że wspólnik będzie odpowiadał za wadliwy wkład niepieniężny („odpowiedzialność wyrównawcza wspólnika”). I w tym przypadku spółka z o.o. będzie uprawiona do wyegzekwowania od wspólnika rekompensaty za wady fizyczne bądź prawne wniesionego aportu. Wspólnik może zostać zobowiązany do wyrównania spółce z o.o. różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu (art. 14 § 2 k.s.h.). Wspólnik może też podlegać innym obowiązkom w sytuacji wniesienia wadliwego aportu (np.: określenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, umorzenia udziałów).

 

foto dzięki uprzejmości imagerymajestic / freedigitalphotos.net