Wspólnik cichy w spółce z o.o.

Wspólnik cichy w spółce z o.o.

Zacznijmy od wyjaśnienia co to jest „spółka cicha”.

Spółka cicha to spółka, w której występują dwa rodzaje wspólników: (1) wspólnik jawny, prowadzący przedsiębiorstwo pod własną firmą oraz (2) wspólnik cichy, który uczestniczy wkładem (pieniężnym lub niepieniężnym, np.: w postaci know-how, itp.), nie odpowiada za zobowiązania tego przedsiębiorstwa, ale uczestniczy w zyskach realizowanych przez to przedsiębiorstwo. Wspólnik cichy nie jest ujawniany „na zewnątrz”, nie znajdziemy go w Krajowym Rejestrze Sądowym ani w aktach prowdzonych przez sąd rejestrowy; wspólnik cichy uczestniczy tylko swoim wkładem w przedsiębiorstwie wspólnika jawnego, bez ujawnienia się, że jest jego udziałowcem. Wspólnik cichy nie staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólnika jawnego. Warto umowę spółki cichej spisać na piśmie. W umowie spółki cichej powinien być zapis mówiący o tym, że wspólnik cichy nie odpowiada przed wierzycielami wspólnika jawnego za jego zobowiązania. Można powiedzieć, że typowa umowa spółki cichej jest zbliżona do umowy pożyczki – wspólnik cichy wnosi wkład i w zamian ma prawo do określonego udziału w zysku przedsiębiorstwa.

Spółka cicha była uregulowana przez przepisy nieobowiązującego już kodeksu handlowego (art. 682 i dalsze kodeksu handlowego), jednakże po uchyleniu kodeksu handlowego nie ma regulacji prawnych, które normowałyby ten typ spółki. Umowa spółki cichej będzie więc umową nienazwaną.

Wspólnik cichy może też stać się wspólnikiem jawnym, gdyż strony umowy spółki cichej mogą przewidzieć, że po określonym czasie wspólnik jawny odsprzeda określony w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów procent posiadanych udziałów w spółce z o.o. na rzecz wspólnika cichego. Do takiej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów należy też dołączyć nieodwołane pełnomocnictwo udzielone przez wspólnika jawnego wspólnikowi cichemu, do zawarcia w imieniu wspólnika jawnego przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów.

Umowa spółki cichej może w różny sposób zakreślić uprawnienia wspólnika cichego wobec prowadzonego przez wspólnika jawnego przedsiębiorstwa. W typowej umowie spółki cichej wspólnik cichy ma prawo do kontroli prowadzonych ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa oraz ma prawo domagać się odpisu rocznego sprawozdania finansowego. Jednakże powyższe prawo może być też poszerzone w ten sposób, że wspólnik spółki cichej będzie uprawiony do akceptowania decyzji podejmowanych przez wspólnika jawnego w związku z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.

W umowie spółki cichej warto uregulować sytuacje wypowiedzenia umowy spółki cichej oraz określić, że wspólnik jawny nie może bez zgody wspólnika cichego przenieść przedsiębiorstwa na inną osobę. Warto też w umowie spółki cichej określić odpowiedzialność wspólnika jawnego za czyny szkodzące wspólnikowi cichemu (np.: zbycie przedsiębiorstwa bez zgody wspólnika cichego, ograniczenie działalności przedsiębiorstwa). W takim przypadku warto zapisać, że wspólnikowi cichemu będzie się należało ewentualnie odszkodowanie od wspólnika jawnego.

 

Foto dzięki uprzejmości stockimages / freedigitalphotos.net