Wykreślenie działalności gospodarczej przy przekształceniu w sp. z o.o.

Wykreślenie działalności gospodarczej

Proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej kończy się dokonaniem wpisu przez KRS wskazującym na powstanie przekształconej spółki z o.o..

Osoba fizyczna przekształcająca prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością musi jeszcze wykonać kilka czynności po powstaniu spółki z o.o..

Zgłoszenie przekształcenia do CEIDG

Pierwszym ważnym obowiązkiem jest wykreślenie prowadzonej działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po zalogowaniu się do Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy należy zaznaczyć: „Chcę trwale zakończyć wykonywanie działalności gospodarczej”, „Nie chcę edytować danych we wpisie CEIDG” oraz wpisać Datę powstania zmiany. Data powstania zmiany to dzień, w którym spółka z o.o. została wpisana do KRS-u. W Edycji wpisu w CEIDG należy zaznaczyć możliwość edycji wszystkich zmian. W zakładce „Wykreślenie wpisu z CEIDG” wskazać, że chodzi o przypadek „Przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową”. Wniosek należy podpisać elektronicznie i wysłać.

Obowiązki wobec ZUS

Przekształcenie jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powoduje postanie obowiązku ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże przedtem trzeba dokonać wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń z tytułu dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli dokonano zgłoszenia przekształcenia działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową, co zostało opisane powyżej, to wyrejestrowanie działalności gospodarczej z CEIDG oznacza też jednoczesne wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS. Formularz ZUS ZWPA jest tworzony automatycznie i zgłoszenie wyrejestrowania z CEIDG oznacza też wyrejestrowanie się z ZUS jako płatnika składek.

Niemniej jednak należy, będąc jedynym wspólnikiem spółki z o.o. dokonać zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z nowym kodem tytułu ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, a więc od dnia zarejestrowania spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warto też pamiętać o innych obowiązkach związanych z przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę z o.o.:

W urzędzie skarbowym należy zgłosić informację o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w urzędzie skarbowym (formularz VAT-Z);

Nowopowstała spółka z o.o. powinna złożyć dane uzupełniające (formularz NIP-8) oraz złożyć zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT (formularz VAT-R) oraz rozważyć konieczność nabycia i rejestracji kas fiskalnych.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

przekształcenie

Kodeks spółek handlowych umożliwia przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową (czyli w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną).

Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. składa się z kilku prostych kroków, a mianowicie należy:

  1. sporządzić, w formie aktu notarialnego, plan przekształcenia przedsiębiorcy. Plan musi m.in. wskazywać wartość bilansową majątku przedsiębiorcy przekształcanego, w jaką spółkę przedsiębiorca się przekształca oraz ile będzie wydanych udziałów/akcji. Do planu powinny być dołączone załączniki (są projekty: oświadczenia o przekształceniu i umowy spółki oraz wycena składników wnoszonego majątku wraz ze sprawozdaniem finansowym) i opinią biegłego rewidenta;
  2. złożyć, w formie aktu notarialnego, oświadczenie o przekształceniu się przedsiębiorcy  w spółkę kapitałową, które powinno wskazywać w jaką spółkę przedsiębiorca się przekształci wraz z wysokością kapitału zakładowego, danymi osobowymi członków zarządu spółki;
  3. powołać członków organów spółki kapitałowej;
  4. podpisać, w formie notarialnej, umowę spółki kapitałowej;
  5. zgłosić do Krajowego Rejestru Gospodarczego wpis spółki kapitałowej wraz z wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy

Plan przekształcenia jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego prowadzi się przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Plan przekształcenia musi zawierać podstawowe informacje związane z podmiotem przekształcanym, wartością bilansową majątku, wskazaniem w jaką spółkę kapitałową przedsiębiorca zostanie przekształcony, ile i jakiej wartości udziały / akcje zostaną wydane w związku z przekształceniem.  

Do planu przekształcenia dołącza się istotne załączniki, m.in.: oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu oraz umowę spółki z o.o. / statut spółki akcyjnej.

Oświadczenie o przekształceniu się przedsiębiorcy

Innym istotnym dokumentem koniecznym przy przekształceniu się przedsiębiorcy w spółkę kapitałową jest oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu. Takie oświadczenie sporządza się w formie aktu notarialnego. Oświadczenie musi wskazywać w jaką spółkę kapitałową zostanie przekształcony przedsiębiorca, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego, kto będzie zasiadał we władzach przekształconej spółki.

Powołanie członków organów spółki

W spółce kapitałowej obowiązkowym organem jest zarząd spółki. W przypadku spółki akcyjnej dodatkowym, obligatoryjnym organem jest rada nadzorcza. W trakcie procedury przekształceniowej należy powołać do zarządu (oraz rady nadzorczej) członków tych organów.

Zawarcie umowy spółki kapitałowej

Przedostatnim krokiem jest zawarcie, w formie notarialnej, umowy spółki z o.o. (lub statutu spółki akcyjnej).

Wpis spółki kapitałowej do  Krajowego Rejestru Gospodarczego i wykreślenie przedsiębiorcy z EDG

Ostatnim etapem jest zgłoszenie przekształconej spółki kapitałowej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Gospodarczy. Ten krok polega w zasadzie na wypełnieniu szeregu formularzy i dołączeniu odpowiednich dokumentów. Ponieważ sądy rejestrowe prowadzą postępowanie wyjątkowo formalistycznie (brak przekreślonej, odpowiedniej rubryki oznacza zwrot wniosku o rejestrację przekształcenia) warto oddać przygotowanie postępowania przekształceniowego specjalistom.