Czy przekazanie majątku likwidowanej spółki wspólnikowi jest opodatkowane PIT/CIT?

 

likwidacja spółki

Na czym polega likwidacja spółki z o.o.?

Zgodnie z art. 282 k.s.h. likwidacja spółki z o.o. polega na zakończeniu prowadzonych przez spółkę spraw i finalnie do podzielenia majątku likwidowanej spółki pomiędzy wspólników. Powstaje jednak pytanie jak opodatkowane jest przekazanie majątku likwidacyjnego spółki po stronie otrzymujących ten majątek udziałowców i samej likwidowanej spółki z o.o. Warto wiedzieć, że podział pozostałego po likwidacji majątku spółki z o.o. nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwania wierzycieli do zgłoszenia się ze swoimi wierzytelnościami wobec spółki (art. 286 k.s.h.).

Konsekwencje podatkowe po stronie udziałowca – osoba fizyczna

Zgodnie z przepisami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) otrzymanie przez wspólnika spółki z o.o. majątku likwidacyjnego spółki (nie zależenie od tego czy to jest majątek rzeczowy czy też gotówka) oznacza konieczność ustalenia czy nie powstaje obowiązek podatkowy. Takie przekazanie po-likwidacyjnego majątku jest traktowane jako uzyskanie przychodów z zyskach osób prawnych. Nie jest przychodem wartość odpowiadająca kosztowi nabycia / objęcia udziałów w spółce z o.o. i uzyskany przychód będzie podlegać pod opodatkowanie stawką 19% PIT.

Przykładowo, jeśli udziałowiec ma otrzymać majątek warty 60.000 złotych, a wcześniej nabył udziały w spółce z o.o. za kwotę 50.000 złotych, to jego przychód do opodatkowania wynosi 10.000 zł; a podatek dochodowy wyniesie 1.900 zł (60.000 zł – 50.000 zł = 10.000 zł; 10.000 zł * 19% = 1.900 zł). Spółka przekazująca majątek likwidacyjny jest zobowiązana do pobrania tego podatku w momencie przekazywania majątku udziałowcowi.  

Konsekwencje podatkowe po stronie udziałowca – osoba prawna

Podobne zasady obowiązują przy przekazaniu majątku likwidacyjnego osobie prawnej przez spółkę z o.o. Przychodem jest wartość przekazywanego majątku, nie zalicza się do przychodu wartości majątku w części odpowiadającej wartości nabycia lub objęcia udziałów w likwidowanej spółce. A więc identyczna kalkulacja, jak w przypadku osoby fizycznej doprowadza nas do takiej samej wartości podatku dochodowego – 1.900 zł.

Konsekwencje podatkowe po stronie likwidowanej spółki

Przekazanie majątku przez likwidowaną spółkę z o.o. jest dla niej neutralne podatkowo z punku widzenia przepisów CIT, ponieważ jest to przekazanie nieekwiwalentne, poza umowne, zasadniczo jest to czynność techniczna (spółka nie otrzyma wynagrodzenia ani też innej odpłatności za przekazanie majątku likwidacyjnego). Co więcej, przekazanie majątku likwidacyjnego jest ostatnią czynnością likwidowanej spółki i po tej czynności spółka z o.o. jest rozwiązywana, a więc nie ma podmiotu, który byłby podatnikiem podatku dochodowego. Powyższe potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2439/17, stanowiący, że po likwidacyjne wydanie majątku udziałowcom nie generuje przychodu po stronie spółki wydającej ten majątek (ale jest opodatkowane po stronie udziałowców!).

Czy jest możliwe rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji?

likwidacja spółki

Zasadniczo nie jest możliwe rozwiązanie spółki z o.o. bez uprzednio wszczętej procedury likwidacyjnej. Jednakże można rozważyć dwie opcje, w zależności od tego czy wspólnikom spółki z o.o. zależy na czasie, a mianowicie: (1) uproszczone przekształcenie sp. z o.o. w spółkę osobową (np.: spółkę jawną lub spółkę komandytową) i rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego albo (2) zawieszenie działalności spółki z o.o. na 24 miesiące i następnie skorzystanie z przymusowego rozwiązania spółki z o.o. przez sąd rejestrowy.

Uproszczone przekształcenie sp. z o.o. w spółkę osobową i rozwiązanie spółki

Uproszczone przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową rozpoczyna przygotowanie przez zarządu tej spółki planu przekształcenia w spółkę osobową (art. 558 k.s.h.). Plan jest kontrolowany przez wskazanego przez zarząd oraz zaakceptowanego biegłego rewidenta (art. 559 k.s.h.).

Następnie zarząd zawiadamia wspólników o posiedzeniu zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o przekształceniu w spółkę osobową. Przepisy wymagają zawiadomienia wspólników co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 560 k.s.h.). Taka uchwała o przekształceniu musi być przegłosowana Do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową dochodzi, gdy za przekształceniem głosowali wspólnicy posiadający co najmniej 2⁄3 kapitału zakładowego (art. 575 k.s.h.).

Procedurę przekształcenia spółki z .o.o. w spółkę osobową zakończy złożenie wniosku o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Proces rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji polega w skrócie na tym, że wspólnicy spółki osobowej mogą w umowie spółki uzgodnić inny niż likwidacja, sposób zakończenia działalności spółki (art. 67 k.s.h.). Takie rozwiązanie prowadzi do zmniejszenia obowiązków informacyjnych oraz wprowadza bardziej korzystne dla wspólników spółki osobowej zasady podziału majątku pozostałego po zakończonej działalności gospodarczej spółki osobowej, gdyż przykładowo istnieje możliwość podziału majątku w naturze.

Rozpoczynając proces rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji wspólnicy podejmują zgodnie uchwałę o podziale majątku oraz spłacie istniejących zobowiązań spółki osobowej.

Następnie wspólnicy składają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przymusowe rozwiązanie przez sąd rejestrowy spółki z o.o.

W ramach postępowania sądowego o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że sąd ustala, czy spółka z o.o. nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności i po potwierdzeniu tych okoliczności sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru (art. 25b-25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Ile czasu trwa wykreślenie spółki z rejestru KRS?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procedurą zmierzającą do zakończenia bytu prawnego spółki i wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów prowadzonych przez organy państwowe i samorządowe. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki lub w dniu powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej wskazanej w przepisach przyczyny rozwiązania spółki. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie przebieg procedury likwidacji spółki wywołanej uchwałą wspólników.

Likwidację spółki rozpoczyna podjęta przez wspólników uchwała o rozwiązaniu spółki o otwarciu likwidacji podjęta w formie aktu notarialnego. Uchwałę tę należy zgłosić do sądu rejestrowego. Jednocześnie fakt otwarcia likwidacji należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wzywając wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozpoczęcia likwidacji spółki.

Wraz z podjęciem uchwały o otwarciu likwidacji wspólnicy powołują likwidatorów spółki, którzy w okresie likwidacji spółki posiadają prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu, chyba w umowie spółki lub w uchwale wspólnicy postanowili inaczej. Podstawowym zadaniem likwidatorów jest zakończenie prowadzenia interesów spółki, przede wszystkim poprzez ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki (podział majątku pomiędzy wspólników). W celu ukończenia spraw w toku likwidatorzy mogą również podejmować nowe interesy.

Podział majątku pomiędzy wspólników pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli możliwy jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wezwaniu wierzycieli. Majątek spółki dzielony jest pośród wspólników spółki proporcjonalnie do wniesionych przez nich udziałów. Wyjątki w tym zakresie może wprowadzić umowa spółki.

Ostatnim etapem likwidacji spółki jest przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Sprawozdanie likwidacyjne musi być zatwierdzone przez wszystkich wspólników i dołączone do wniosku o wyrejestrowanie spółki z KRS. Sprawozdanie likwidacyjne sporządza się na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Mając na uwadze powyższą procedurę postępowanie likwidacyjne trwa nie mniej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jako, że ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nie jest pierwszą czynnością podjętą w ramach działań zmierzających do rozwiązania spółki, zaś rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru, należy wskazać, iż likwidacja spółki trwa co najmniej 7-8 miesięcy. 

Dlatego też warto rozważyć inne opcje niż likwidacja spółki z o.o. W praktyce jedną z wielu możliwości jest sprzedaż wszystkich udziałów w spółce z o.o. podmiotowi, który chce odkupić udziały w istniejącym podmiocie gospodarczym.

Jak zapewnić przewagę w spółce, przy równej liczbie udziałów?

Jak zapewnić sobie przewagę w spółce przy równej liczbie udziałów?

Historia z praktyki zakładania spółek z o.o.: Dwaj przyjaciele mieli ciekawy pomysł na poprowadzenie zyskownej działalności gospodarczej. Zakładając spółkę z o.o., nie zastanawiali się nad konsekwencjami podziału między sobą udziałów w spółce, po równo, po 50%. Na samym wstępie, spółka została skazana na porażkę, ponieważ do prowadzenia takiej spółki za każdym razem, przy każdym głosowaniu, wymagane było osiągnięcie jednomyślności tych dwóch wspólników. Najmniejsza różnica zdań oznaczała, że zgromadzenie wspólników, na którym w głosowaniu trzeba osiągnąć większość głosów, aby przegłosować uchwałę (np.: 50% i jeden głos, większość 2/3 głosów, większość 3/4 głosów), było paraliżowane właśnie z powodu niemożności osiągnięcia większości. W tej spółce doszło to trwałego paraliżu decyzyjnego.

Jak poradzić sobie z takim problemem?

Po pierwsze, można w umowie spółki ograniczyć zakres kompetencji zgromadzenia wspólników, w ten sposób, że większość decyzji będzie podejmowana w spółce przez jednoosobowy zarząd a zgromadzenie wspólników będzie zwoływane jedynie raz do roku aby rozliczyć działalność zarządu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe i podzielić zysk.

Po drugie, można odpowiednio uprzywilejować udziały obu wspólników. Przykładowo, wspólnik A, posiadający 50% udziałów w spółce otrzymuje uprzywilejowanie co do głosu, polegające na tym, że każdy jego udział posiada po 3 głosy. Aby zrekompensować tę zmianę wspólnik B otrzymuje uprzywilejowanie co do podziału zysku w ten sposób, że na udział uprzywilejowany wypłacane jest 150% dywidendy przysługującej udziałom nieuprzywilejowanym (art. 174 k.s.h.). Możliwe są też inne uprzywilejowania udziałów jednego ze wspólników m.in.: dywidendy aktualnej i dywidendy przeszłej oraz sposobu uczestniczenia w podziale majątku likwidowanej spółki. Innym sposobem dodatkowego wzmocnienia udziałów jest przyznanie im prawa pierwszeństwa, np.: w nabyciu lub objęciu udziałów, do wyrażenia zgody na niektóre czynności spółki, itp.

Warto zasygnalizować istotną okoliczność – zmiany, polegające na uprzywilejowaniu niektórych udziałów w spółce wymagają zgody tych wspólników, których to przyznanie dotyczy (art. 246 § 3 k.s.h.).

Po trzecie, możliwe jest też ustalenie między wspólnikami, że jeden z nich będzie miał przykładowo 3/4 udziałów w kapitale zakładowym a wspólnik mniejszościowy będzie mógł wyznaczać jednego z członków zarządu spółki z o.o., co też będzie swoistym uprzywilejowaniem osobistym mniejszościowego wspólnika.

Po czwarte, można rozważyć odpowiednie podwyższenie kapitału zakładowego spółki, tak aby doszło do zmiany parytetu pomiędzy wspólnikami (np.: 49/51) lub też można wprowadzić mniejszościowego trzeciego, wspólnika, który będzie grał rolę „języczka u wagi” (np.: 49/2/49).

Po piąte, w przypadku braku porozumienia pomiędzy wspólnikami, należy rozważyć dwa warianty rozejścia się wspólników: podział przez wydzielenie spółki (polegający na wyodrębnieniu części majątku z dotychczasowej spółki i przeniesieniu go na inną, istniejącą spółkę) albo w ostateczności na likwidacji spółki.

 

Foto dzięki uprzejmości Sira Anamwong / freedigitalphotos.net

 

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego

Wspólnicy spółki z o.o. mogą wybrać podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o., gdy zamierzają dokapitalizować spółkę (inne dostępne formy dokapitalizowania spółki z o.o. to, przykładowo, dopłaty lub pożyczka od udziałowca). Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. oznacza decyzję zgromadzenia wspólników na wniesienie do spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Podwyższenia można też dokonać bez wnoszenia przez wspólników wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, poprzez przeznaczenie środków spółki zapisanych na kapitale rezerwowym lub zapasowym (art. 260 § 1 k.s.h.). W związku z wniesieniem wkładu na kapitał zakładowy spółki, wspólnicy otrzymują nowe udziały (lub powiększa się wartość nominalna dotychczasowych udziałów).

Podwyższenie kapitału zakładowego wykazywane jest na bilansie spółki. Wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy spółki nie tylko, kiedy spółka jest zarejestrowana i działająca; udziałowcy mogą też zdecydować się na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce w organizacji lub nawet w likwidacji. Warto wiedzieć, że dopiero od momentu zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki przez sąd rejestrowy ma miejsce podwyższenie kapitału zakładowego (art. 262 § 4 k.s.h.). Do wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego zarząd dołącza: (1) uchwałę o podwyższeniu, (2) oświadczenie każdego ze wspólników o objęciu nowych udziałów oraz (3) oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu nowych wkładów na kapitał zakładowy.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze zmianą umowy spółki (tryb formalny)

Jedną z procedur podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest dokonanie zmiany wysokości kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Do zmiany umowy spółki z o.o. wymagany jest udział notariusza oraz zaprotokołowanie uchwały o zmianie kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego. Kodeks spółek handlowych wymaga dla tego typu zmiany przegłosowania uchwały większością 2/3 głosów (art. 246 § 1 k.s.h.). Umowa spółki z o.o. może też przewidywać inną, kwalifikowaną większość do przegłosowania podniesienia kapitału zakładowego (np.: ¾ lub jednomyślność).

Przyznanie wspólnikowi udziałów wiąże się z konicznością złożenia przez tego wspólnika oświadczenia o ich objęciu. Ponieważ zmiana umowy spółki jest dokonywana w formie aktu notarialnego, toteż i oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów wymaga tej samej formy – aktu notarialnego (art. 258 § 2 k.s.h.).

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki (tryb nieformalny)

Podwyższenie kapitału zakładowego może się odbyć na podstawie szczególnych zapisów zawartych w umowie spółki i w związku z tym nie jest konieczna zmiana umowy spółki w formie aktu notarialnego. W takim jednak przypadku umowa spółki musi przewidywać, że wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy bez zmiany umowy spółki. Przykładem może być następujący zapis w umowie spółki:

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 20.000.000 zł w terminie do 2025 r. (dwa tysiące dwudziestego piątego roku). Podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie nie wymaga zmiany umowy Spółki. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia podwyższonego kapitału podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

Jak widać na powyższym przykładzie ten tryb wymaga, aby umowa spółki wskazywała maksymalną wysokość, do jakiej kapitał zakładowy może być podwyższony oraz termin, do którego może nastąpić podwyższenie (art. 257 k.s.h.).

Główną zaletą podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki jest brak konieczności: (1) zaangażowania notariusza w przygotowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i (2) przeprowadzenia notarialnego zaprotokołowaniu zgromadzenia wspólników, na którym ta uchwała jest głosowana. Jest to więc tryb uproszczony i szybszy, niż wyżej opisany.

Oczywiście pomimo zapisu w umowie spółki, umożliwiającego przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, udziałowcy mogą przeprowadzić podwyższenie z zastosowaniem zmiany umowy spółki. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki nie wymaga kwalifikowanej większości głosów, ponieważ nie dochodzi w tym przypadku do zmiany umowy spółki (a contrario art. 246 § 1 k.s.h.; uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., III CZP 57/12). Do podwyższenia kapitału zakładowego w tym trybie wystarczy więc bezwzględna większość (głosów „za”: 50%+1 głos) oddana za tą uchwałą.

Wspólnik obejmujący udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki (tryb nieformalny) musi złożyć oświadczenie o objęciu nowych udziałów, które składa się wyjątkowo w tym trybie w formie pisemnej (art. 257 § 3 k.s.h.).

 

Foto dzięki uprzejmości jesadaphorn / freedigitalphotos.net

Wpis deklaratoryjny a wpis konstytutywny, czyli od kiedy zmiany w spółce obowiązują

Wpis deklaratoryjny a wpis konstytutywny, czyli od kiedy zmiany w spółce obowiązują

Zamierzając przeprowadzenie określonych zmian w spółce z o.o. osoby decyzyjne nie wiedzą do końca, kiedy jakie zmiany zaczynają obowiązywać – czy od momentu ich podjęcia (wpis deklaratoryjny) czy też od momentu zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis konstytutywny).

Zacznijmy więc od wyjaśnienia kiedy mamy do czynienia ze zmianami, które obowiązują od momentu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sądowym – tzw. wpis konstytutywny.

Wpis konstytutywny, czy wpis ważny dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

Konstytutywny charakter wpisu do KRS musi wynikać wyraźnie z przepisu prawa.

Przykładami takich przepisów są: art. 12 k.s.h. – „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną”; art. 262 § 4 k.s.h.: „Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.”; Art. 272. K.s.h. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Art. 255 § 1. k.s.h.: „Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.”; art. 255 § 2. K.s.h. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru.”.

Warto pamiętać, że charakter konstytutywny wpisu do KRS może wynikać w sposób pośredni. Przykładowo zmiana firmy lub siedziby spółki z o.o. nie jest wymieniona bezpośrednio jako mająca charakter konstytutywny, jednakże do takiej zmiany wymagane jest przeprowadzenie zmiany umowy spółki (art. 255 k.s.h.), a zmiana umowy spółki z o.o. staje się skuteczna dopiero po jej wpisie do KRS.

Wpis deklaratoryjny, czyli wpis ważny od momentu jego dokonania (np.: podjęcia uchwały)

Jeśli szczególny przepis prawa nie wskazuje jednoznacznie, że dana czynność jest skuteczna prawnie dopiero od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym to taki wpis będzie wpisem deklaratoryjnym.

Przykładami wpisów deklaratoryjnych będą:

Zmiana składu zarządu spółki z o.o. – do skutecznego ustanowienia nowego członka zarządu dochodzi już z chwilą podjęcia przez ten właściwy organ w spółce z o.o. (zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą) stosownych uchwał (art. 201 § 1 k.s.h.). Praktyczne znaczenie deklaratoryjnego charakteru wpisu o zmianie składu zarządu w spółce z o.o. jest takie, że do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie tej zmiany są uprawnieni już nowi, a nie dotychczasowi członkowie zarządu (w przypadku wymiany całego zarządu).

Podobnie rzecz się ma z powołaniem prokurenta, zmianą danych adresowych członka zarządu, zbycia udziału, zastawienia udziału.

Każda zmiana musi być zgłoszona w terminie 7 dni

Niezależnie od tego czy dany wpis jest skuteczny z chwilą podjęcia danej czynności prawnej czy też dopiero z momentem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy w KRS to zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

 

Foto dzięki uprzejmości cbenjasuwan / freedigitalphotos.net

 

Likwidacja oddziału zagranicznej spółki z o.o.

Likwidacja oddziału zagranicznej spółki z o.o.

Polskie przepisy zezwalają przedsiębiorcom zagranicznym, na zasadzie wzajemności, na otwarcie i prowadzenie oddziałów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej o oddziale spółki zagranicznej napisałem w tym wpisie: Oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce.

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie regulują w sposób szczególny procedury likwidacji krajowego oddziału polskiej spółki z o.o. Polska spółka z o.o., która zamierza zlikwidować swój krajowy oddział, nie jest zobowiązana do wszczynania szczególnej procedury likwidacyjnej, takiej jaką stosuje się do całej spółki z o.o. Inaczej jest jednak z oddziałami spółek zagranicznych.

Polskie przepisy regulują kwestię likwidacji oddziału zagranicznej spółki z o.o. w art. 92 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „do likwidacji oddziału będącej następstwem decyzji przedsiębiorcy zagranicznego o likwidacji oddziału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

 

Likwidacja polskiego oddziału spółki z o.o. pochodzącej z innego kraju członkowskiego UE

Czy faktycznie konieczne jest przeprowadzenie długotrwałej procedury likwidacyjnej w stosunku do polskiego oddziału spółki z o.o. pochodzącej z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej?

Nad tym zagadnieniem zastanawiał się Sąd Okręgowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 22 listopada 2013 r. (sygn. akt X Ga 236/13), kierując do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o wydanie orzeczenie w trybie prejudycjalnym czy polskie przepisy, wymagające stosowania do likwidacji oddziału zagranicznej spółki z o.o. regulacji dotyczących likwidacji całej spółki z o.o. są zgodne z art. 49 i art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W uzasadnieniu do wniosku Sąd Okręgowy wskazał, że jego zdaniem krajowa procedura likwidacji polskiego oddziału spółki z o.o. pochodzącej z innego kraju członkowskiego UE nie narusza przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, m.in. dlatego, że procedura ta chroni interesy wierzycieli i pracowników takiego oddziału oraz, iż Traktat chroni podejmowanie i kontynuowanie działalności gospodarczej, nie zaś zakończenie jej prowadzenia.

A więc, polski oddział zagranicznej spółki z o.o., pochodzącej z innego kraju członkowskiego UE, będzie podlegał likwidacji w trybie przewidzianym dla krajowej spółki z o.o., opisanym w tym dokumencie: Likwidacja spółki z o.o.

 

Likwidacja polskiego oddziału zagranicznej spółki z o.o. (niepochodzącej z innego kraju członkowskiego UE)

Likwidacja polskiego oddziału zagranicznej spółki z o.o., niepochodzącej z innego kraju członkowskiego UE), następuje w ten sam sposób co likwidacja krajowej spółki z o.o. Procedura ta obejmuje, m.in., podjęcie uchwały odpowiedniego organu, który powołał oddział, o likwidacji tego oddziału, ogłoszenie o otwarciu likwidacji oddziału, wezwanie wierzycieli oddziału do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia tegoż przez odpowiedni organ spółki zagranicznej. Likwidator oddziału, zakończy bieżące interesy oddziału oraz upłynni majątek. Po przeprowadzeniu powyższych czynności następuje formalne wykreślenie oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Foto dzięki uprzejmości digitalart / freedigitalphotos.net