Umowa sprzedaży nieruchomości a nieważna uchwała Zgromadzenia Wspólników

Umowa sprzedaży nieruchomości a nieważna uchwała Zgromadzenia Wspólników

Niektóre czynności prawne, podejmowane przez spółkę z o.o., nie mogą być przeprowadzone bez dodatkowej zgody korporacyjnej udzielanej w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

Przykładem takich transakcji są: nabycie i zbycie nieruchomości (art. 228 pkt 4 k.s.h.).

W praktyce zdarza się, iż osoby zamierzające kupić od spółki z o.o. nieruchomość nawet nie zdają sobie sprawy, że osoba reprezentująca spółkę z o.o. przy sprzedaży nieruchomości ma obowiązek okazać zgodę udzieloną w uchwale Zgromadzenia Wspólników na zbycie nieruchomości przez spółkę. Zdarza się też, że sama uchwała Zgromadzenia Wspólników jest wadliwa lub nawet nieważna.

Co dzieje się, gdy przy akcie notarialnym została okazana uchwała Zgromadzenia Wspólników, która po dokonanej transakcji okazuje się być nieważną (np.: podrobiono podpis wspólnika pod tą uchwałą) ? Czy nieważna uchwała Zgromadzenia Wspólników, upoważniająca do zbycia nieruchomości przez spółkę z o.o. oznacza, że także umowa sprzedaży nieruchomości jest nieważna ? Czy zawarcie umowy sprzedaży, na podstawie okazanej nieważnej uchwały Zgromadzenia Wspólników, wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości może doprowadzić to tego, że kupujący mogą, w najgorszym scenariuszu, utracić nabytą nieruchomość ?

Jakie są więc konsekwencje dokonania czynności prawnej bez wymaganej ważnej zgody zgromadzenia wspólników, która miała być podjęta w trybie art. 228 pkt 4 k.s.h.? Konsekwencje określa art. 17 § 1 k.s.h. („jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna”). A więc teoretycznie osoba, która nabyła nieruchomość od spółki z o.o. na podstawie nieważnej uchwały Zgromadzenia Wspólników powinna obawiać się, że jej umowa jest nieważna.

Czy jest jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji ?

Warto przypomnieć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2008 r. (sygnatura akt II CSK 49/08). W tym orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreślił, że prawomocny wyrok uchylający uchwałę zgromadzenia wspólników, o jakiej mowa w art. 17 § 1 k.s.h. lub stwierdzający jej nieważność nie wywiera skutków wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.

Tak więc zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, mimo nieważnej uchwały Zgromadzenia Wspólników pozwalającej spółce na zbycie nieruchomości nie będzie nieważna, pod warunkiem, iż kupujący działał w dobrej wierze przy zawieraniu umowy nieruchomości. Na czym więc polega dobra wiara kupującego ?

Dobrą wiarę kupującego ocenia biorąc pod uwagę okoliczności, w których zawierana była umowa sprzedaży nieruchomości, tj. przykładowo czy kupujący w trakcie zawierania umowy przeniesienia własności nieruchomości był przekonany, że istnieje ważna uchwała zgromadzenia wspólników (czy okazano mu taką uchwałę) oraz czy uchwała zgromadzenia wspólników była sprawdzona pod względem formalnym przez notariusza oraz przez wydział ksiąg wieczystych przy dokonywaniu wpisu własności do księgi wieczystej. Jeśli istniała dobra wiara kupującego, to nawet późniejsze uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, ze względu na fakt podrobienia podpisu wspólnika pod uchwałą, wobec kupującego działającego w dobrej wierze nie będzie skutkowało nieważnością umowy sprzedaży nieruchomości (art. 254 § 2 k.s.h.). Umowa sprzedaży nieruchomości będzie więc ważna i skuteczna, gdy kupujący nabył od spółki z o.o. nieruchomość w dobrej wierze.

Natomiast powoływanie się spółki z o.o. na to, że uchwała zgromadzenia wspólników jest nieważna, bo podrobiono podpis wspólnika pod tą uchwałą, może prowadzić do odpowiedzialności karnej sprawcy (podrobienie podpisu na dokumencie oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w akcie notarialnym).

 

foto dzięki uprzejmości  jannoon028 / freedigitalphotos.net

Przerejestrowanie spółki z RHB do KRS

przerejestrowanie spółki

Prezydent RP podpisał nowelizację do ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy przedłużyły termin na przerejestrowanie spółki, która została zarejestrowana w dawnym Rejestrze Handlowym, tzw. RHB przed 2001 rokiem i nie została przeniesiona do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nowy termin na dokonanie tej czynności wyznaczono na 31 grudnia 2015 roku. Nie jest to pierwsze przesunięcie terminu na przeniesienie spółki zarejestrowanej w RHB do nowego rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego. Poprzednio te czynności należało dokonać do końca 2003 roku, potem przedłużono termin do końca 2005 roku a na następnie „ostateczny” termin wyznaczono na 31 grudnia 2013 roku. Mimo to wciąż ponad sto tysięcy podmiotów zarejestrowanych w dawnym RHB nie dokonało przerejestrowania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czy spółka nieprzerejestrowana może posługiwać się odpisami z RHB do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – spółka nieprzerejestrowana będzie mogła legitymować się odpisami z RHB, ale gdy odpis z RHB zostanie okazany w trakcie postępowania przed organem administracji publicznej (w tym też przed urzędem skarbowym), w trakcie postępowania sądowego, w banku, u komornika albo u notariusza to wszystkie te organy mają obowiązek niezwłocznego poinformowania sądu rejestrowanego o tym, że spółka nieprzerejestrowana wciąż prowadzi działalność gospodarczą (art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym). Sąd rejestrowy zaś po takim zawiadomieniu rozpocznie procedurę przymuszającą do dokonania przerejestrowania, pod rygorem nałożenia na zarząd takiej spółki grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Sama procedura przepisania spółki zarejestrowanej w RHB do KRS nie jest skomplikowana; jednakże wymagane są co najmniej następujące czynności: sprawdzenie czy brzmienie umowy spółki jest zgodne z kodeksem spółek handlowych oraz wprowadzenie wymaganych przepisami zmian (zmiany do umowy spółki z o.o. wymagają formy aktu notarialnego), przygotowanie i złożenie wniosku do sądu rejestrowego oraz opłacenie wymaganych opłat w kwocie 600 zł (500 zł – opłata sądowa; 100 zł – za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Jak widać procedura przerejestrowania spółki z RHB do KRS jest bardzo zbliżona do założenia nowej spółki z o.o. i jej zarejestrowania w sądzie rejestrowym.

Także do 31 grudnia 2015 r. spółka nieprzerejestrowana do KRS będzie miała prawo do posługiwania się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z RHB, z zastrzeżeniem, o którym była mowa powyżej – posługiwanie się odpisem z RHB powinno automatycznie doprowadzić do wszczęcia postępowania przymuszającego przerejestrowanie spółki z RHB do KRS. Zgodnie więc z nowelizacją ponownie przesunięto termin, w którym nieprzerejestrowane spółki stracą swój byt prawny i potrzebne będzie wszczęcie wobec nich procedury likwidacyjnej. Wskazać należy, że tylko do końca 2015 roku nieprzerejestrowane spółki będą mogły występować jako podmioty w postępowaniu cywilnym.

Nieprzerejestrowane spółki wciąż są atrakcyjne gospodarczo, ze względu posiadaną historię, na potencjalną zdolność kredytową czy też wiarygodność dla inwestorów.

foto dzięki uprzejmości Victor Habbick/ freedigitalphotos.net

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Kiedy warto zastanowić się nad tą możliwością?

Po pierwsze, warto przekształcić prowadzoną jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, gdy prowadzona przez osobę fizyczną firma na tyle się rozwinęła, iż prowadzone przedsięwzięcie może, w przypadku kłopotów finansowych, zagrozić egzystencji materialnej przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada całym swoim teraźniejszym i przyszłym majątkiem za powstałe w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej długi.

Po przekształceniu się w spółkę kapitałową (np.: sp. z o.o.) przedsiębiorca ogranicza swą odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania związane z działalnością gospodarczą. Za powstałe po przekształceniu długi wyłącznie spółka będzie odpowiadać własnym majątkiem a za długi powstałe przed przekształceniem spółka będzie odpowiadać solidarnie z osobą fizyczną – przedsiębiorcą. Zgodnie z przepisami solidarna odpowiedzialność spółki i przedsiębiorcy za długi powstałe przed przekształceniem trwa trzy lata od dnia przekształcenia.

Pod drugie, przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest polecane tym przedsiębiorcom, którzy uzyskali istotne dla prowadzenia swojej działalności decyzje administracyjne (np.: koncesje, licencje, zezwolenia, itp.) i ze względu na ich szczególny charakter nie jest możliwe (lub jest znacznie utrudnione) przeniesienie tych decyzji administracyjnych na inny istniejący podmiot (np.: nowoutworzoną spółkę z o.o.).

Po trzecie, przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową oznacza, że mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który kontynuuje działalność jednoosobowej firmy osoby fizycznej. Przepisy prawne uznają, że przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest ogólną sukcesją praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego, a więc wszystkie przywileje, decyzje i ulgi przechodzą z mocy prawa na nowy podmiot.

Jednym z poważniejszych minusów jest jednak to, iż proces przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest czasochłonny. Przekształcenie wymaga też przygotowania szeregu dokumentów (plan przekształcenia w formie aktu notarialnego – art. 584(6) k.s.h., wycena składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego, przygotowanie sprawozdania finansowego, itp.) oraz czynności (np.: zweryfikowanie planu przekształcenia przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta). Dla tych przedsiębiorców, którzy nie muszą się decydować na przekształcenie aby uniknąć długotrwałej procedury przenoszenia koncesji, pozwoleń i zezwoleń na nowy podmiot aport przedsiębiorstwa będzie wciąż atrakcyjną alternatywą w stosunku do opcji przekształcenia.

Innym negatywnym aspektem przekształcenia jest to, iż spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i może dochodzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym (raz – na etapie opodatkowania zysków spółki kapitałowej i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy udziałowcom spółki kapitałowej). Niemniej jednak przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest dobrym wstępem do dalszych czynności prowadzących do optymalizacji  prowadzonej działalności gospodarczej.

foto dzięki uprzejmości amenic181 / freedigitalphotos.net

Sprawozdania finansowe spółki – gdzie je można znaleźć?

Rozpoczęcie współpracy z nowym kontrahentem wymaga podjęcia kilku kroków w celu oceny jego rzetelności oraz kondycji finansowej. Jednym z prostszych sposobów jest przeanalizowanie sprawozdania finansowego spółki, która nas interesuje.

Zacznijmy więc od początku, jakie spółki są zobowiązane do publikacji rocznych sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym. Obowiązek przekazania do właściwego sądu rejestrowego sprawozdania finansowego spółki dotyczy wyłącznie podmiotu, który jest zobowiązany, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Takimi podmiotami są m.in. spółki handlowe, a więc spółki osobowe (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna). Spółki te mają obowiązek, w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, do złożenia we właściwym sądzie rejestrowym, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami (uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, uchwałą o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdania z działalności oraz opinii biegłego rewidenta – jeśli jest wymagana). Powyższe dokumenty są składane do akt rejestrowych spółki i są one dostępne nieodpłatnie dla każdego, kto zamówi do przeglądu akta interesującej go spółki. Wzmianka o złożeniu dokumentów jest zamieszczana w dziale 3 rejestru przedsiębiorców KRS. Tak wygląda informacja o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego:

sprawozdanie finansowe spółki

Na podstawie powyższej informacji wiemy, że interesująca nas spółka złożyła za lata 2006-2012 sprawozdania finansowe. Bezpłatną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu spółki można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: krs.ms.gov.pl, wchodząc w zakładkę „Wyszukaj Podmiot”.

A więc aby uzyskać dostęp do sprawozdań finansowych interesującej nas spółki trzeba się udać do czytelni sądu rejestrowego, który przechowuje akta tej spółki. Jaki sąd jest właściwy dla danej spółki można też dowiedzieć się z nieodpłatnej informacji uzyskanej ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacja o właściwym sądzie jest publikowana na pierwszej stronie odpisu aktualnego i wygląda następująco:

sąd właściwy dla spółki

Innym sposobem na uzyskanie sprawozdań finansowych jest zamówienie usługi świadczonej przez kancelarie prawne specjalizujące się, za symboliczną opłatą, w skanowaniu sprawozdań finansowych interesujących klientów podmiotów gospodarczych. Przy takim zamówieniu trzeba pamiętać aby zamówić fotokopie sprawozdań finansowych z akt rejestrowych spółki a nie wskaźniki ekonomiczne dotyczące spółki czy też przegląd informacji dostępnych w Internecie.

Sprawozdania finansowe składane za 2017 rok i następne można jedynie obejrzeć za pośrednictwem Internetu: Sprawozdanie finansowe składane elektronicznie.

Czy skazany może założyć spółkę z o.o.?

skazany zakłada spółkę z o.o.

Wydaje się na pierwszy rzut oka, że odpowiedź na pytanie – czy skazany może założyć spółkę z o.o. powinna być przecząca. Ale jaka naprawdę jest odpowiedź na to pytanie?

Przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 18 k.s.h.) uniemożliwiają osobom skazanym za określone, szczegółowo wymienione przestępstwa, zasiadanie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek z o.o. (oraz spółek akcyjnych). Nie ma przy tym znaczenia, czy wyrok jest w zawieszeniu, czy też nie. Natomiast ma znaczenie czy skazanie nastąpiło w wyroku polskiego sądu karnego czy też sądu karnego innego państwa. Zgodnie z komentarzami, istotne jest wyłącznie skazanie przez polski sąd karny.

Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu albo członka rady nadzorczej dotyczy przestępstw określonych w kodeksie karnym: przeciwko ochronie informacji (art. 265-296 k.k.), przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 k.k.), przeciwko mieniu (art. 278-295 k.k.), przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309 k.k.), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310-316 k.k.), a także przestępstw określonych w kodeksie spółek handlowych: dokonanych przez ogłoszenie danych nieprawdziwych albo przedstawienie takich danych organom spółki, władzom państwowym lub rewidentom (art. 587 k.s.h.), dokonanych przez wystawienie fałszywych zaświadczeń o złożeniu akcji uprawniającej do głosowania czy użyczanie innemu akcji nieuprawniającej go do głosowania (art. 590 k.s.h.), dokonanych przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości (art. 591 k.s.h.). Przy rejestracji spółki z o.o. warto dołączyć do dokumentów oświadczenie członków zarządu o tym, że nie zostali skazani za wyżej wymienione przestępstwa – oświadczenie członka zarządu.

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie regulują jednak sytuacji, gdy skazany chce założyć spółkę z o.o. i zostać wyłącznie udziałowcem tej spółki. Należy więc uznać, że prawomocne skazanie nie jest negatywną przesłanką do posiadania udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych lub do zakładania nowych spółek. Na marginesie można wskazać, że sąd karny może zakazać skazanemu prowadzenia konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, jeżeli działalność taka zagrażałaby „istotnym dobrom chronionym prawem” (art. 39 pkt. 2 k.k. w zw.  z art. 41 § 2 k.k.). Taki zakaz może zostać orzeczony na maksymalnie 15 lat, a w pewnych sytuacjach nawet dożywotnio. Jednakże ten zakaz nie może dotyczyć obejmowania lub nabywania udziałów w spółkach z o.o. Na koniec należy przywołać stanowisko Sądu Najwyższego: „Zakaz wskazany w art. 41 § 2 k.k. nie może oznaczać całkowitego wyłączenia aktywności gospodarczej osoby, wobec której jest on orzekany.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt III KK 169/11).

foto dzięki uprzejmości Grant Cochrane / freedigitalphotos.net

Błędne decyzje pełnomocnika – jaka jest odpowiedzialność wobec spółki?

błędne decyzje pełnomocnika

Pełnomocnik działający w imieniu spółki będzie wobec osób trzecich (np. kontrahentów) działał na podstawie oświadczenia złożonego przez osoby mogące reprezentować spółkę, najczęściej będą to członkowie zarządu lub prokurent. Za czynności wykonane przez pełnomocnika w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa będzie odpowiadać bezpośrednio mocodawca pełnomocnika, czyli spółka. Pełnomocnik więc w zasadzie nie będzie odpowiadał wobec kontrahentów spółki za swoje działania podejmowane w imieniu i na rzecz spółki.

Ale w relacji wewnętrznej, czyli pomiędzy pełnomocnikiem a spółką, za błędne decyzje pełnomocnika może on odpowiadać na podstawie art. 471 k.c. – a więc pełnomocnik będzie podlegać odpowiedzialności kontraktowej.  Najczęściej pełnomocnik zawierając umowę ze spółką zobowiązuje się starannego działania.

W myśl art. 471 k.c., w razie nienależytego wykonania zobowiązania dłużnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z niego szkody, chyba, że nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. Treść tego przepisu stanowi o domniemaniu odpowiedzialności zobowiązanego ex contractu, którego obalenie polega na niemożności przypisania mu winy umyślnej lub nieumyślnej. Odpowiedzialność dłużnika uzależniona jest od wystąpienia przesłanek odpowiedzialności, tj. szkody, nienależytego wykonania zobowiązania, na skutek okoliczności, za które dłużnik z mocy umowy lub ustawy ponosi odpowiedzialność, oraz związku przyczynowego między faktem nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania a szkodą.

W sytuacji, gdy spółka uważa, że pełnomocnik nie wykonał prawidłowo tego do czego się zobowiązał to spółka musi wykazać, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pełnomocnika spowodowało szkodę w majątku spółki. Szkoda spółki musi wynikać z niezachowania należytej staranności przez pełnomocnika.

Pełnomocnik nie może zatem ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej w każdej sytuacji, w której negatywnie zostały ocenione podjęte przez niego decyzje. Jeśli jednak spółce uda się zgromadzić dowody na to, że z winy pełnomocnika (świadomie, lub z powodu niedbalstwa albo lekkomyślności) spółka poniosła szkodę oraz pomiędzy działaniem pełnomocnika a szkodą spółki istnieje związek przyczynowo skutkowy to spółka ma szanse na wygranie procesu sądowego o zapłatę odszkodowania od nierzetelnego pełnomocnika.

No i na koniec warto zastanowić się czy należy darzyć zaufaniem takiego pełnomocnika; jeśli nie należy to trzeba go odwołać.

foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net

Wirtualne biuro

wirtualne biuro

Jakiś czas temu opisywałem różnicę pomiędzy siedzibą spółki a adresem spółki. Z tą kwestią wiąże się inny ważny temat dla przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Tak zwane wirtualne biuro.

Wirtualne biuro, oznacza wynajęcie adresu do korespondencji kierowanej do spółki oraz miejsca dla spotkań z klientami. Jest to dobra alternatywa dla przedsiębiorców, który liczą  koszty wynajmu lokalu a zamierzona przez nich działalność gospodarcza nie wymaga wynajęcia znacznych powierzchni biurowych.

 

Jakie ma zalety wirtualne biuro

Oprócz niższych kosztów, inną zaletą wirtualnego biura jest to, że umowy najmu są najczęściej zawierane na krótki czas (np.: kilku miesięcy). Wirtualne biuro jest najczęściej wykorzystywane przez tych przedsiębiorców, którzy chcą dokonać wstępnego rozpoznania lokalnego rynku i w przypadku uznania, że pomysł biznesowy nie rokuje pomyślnie, zamknięcia działalności z jak najmniejszymi stratami.

Usługa „wirtualnego biura” polega na świadczeniu podstawowej pomocy administracyjnej wielu podmiotom mającym tę samą lokalizację. Wirtualne biuro to tak naprawdę realne miejsce, w którym można się spotkać z kontrahentem. W tym miejscu są też odbierane telefony i korespondencja adresowana do firm korzystających z wirtualnego biura.

Podstawową zaś zaletą wirtualnego biura jest relatywnie niska cena za taką usługę. W zależności od miejsca na terenie kraju, koszt wirtualnego biura wynosi od 200 do 500 zł miesięcznie.

 

Jakie wady ma wirtualne biuro

Ostatnio przedsiębiorcy zamierzający skorzystać z wirtualnego biura napotykają się na nieoczekiwanym problemem z rejestracją adresu we właściwym urzędzie skarbowym. Urzędy skarbowe rejestrujące na podatki nowe firmy odmawiają rejestracji tych podmiotów, które okazują w urzędzie skarbowym umowę na najem wirtualnego biura. Organy podatkowe tłumaczą to tym, że siedziba firmy musi dawać gwarancję prawidłowego przeprowadzenia kontroli skarbowej w siedzibie przedsiębiorcy. Zdaniem organów podatkowych wirtualne biuro nie daje takiej gwarancji (np.: nie można spotkać nikogo z zarządu spółki korzystającej z wirtualnego biura).

Problem jest na tyle poważny, że w sprawie przedsiębiorców korzystających z wirtualnego biura została złożona interpelacja poselska, wskazująca na kłopoty z rejestracją takich przedsiębiorców na podatki (nr 20196/2013). W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wskazało, że firmy korzystające z usług biur wirtualnych są pod szczególną obserwacją, bo zaobserwowano zjawisko udziału takich firm w procederze wyłudzania VAT oraz oszustwach karuzelowych w roli znikającego podatnika.

Na warszawskim rynku działa kilku operatorów biur wirtualnych, którzy oferują powierzchnie w budynkach w centrum Warszawy. Największymi operatorami biur wirtualnych w stolicy są: Regus oraz In Office. W Piasecznie usługę wirtualnego biura oferuje: Kancelaria adwokacka adwokata Marcina Hołówki.

foto dzięki uprzejmości adamr/ freedigitalphotos.net