Czy zagraniczna spółka z o.o. może być komplementariuszem polskiej spółki komandytowej?

Czy zagraniczna spółka z o.o. może być komplementariuszem polskiej spółki komandytowej?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy (art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):

  1. pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii (Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (np.: Rosja, Ukraina), ale korzystających ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,
  2. niepochodzący z Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani państw korzystających ze swobody przedsiębiorczości na podstawie odrębnych umów zawartych z Unią i jej państwami członkowskimi, ale posiadający szczególny status (np.: zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, itp.);

mogą prowadzić na terytorium Polski działalność gospodarczą na tych samych zasadach co obywatele polscy. Mogą więc zakładać jednoosobową działalność gospodarczą (jedynie osoby fizyczne) albo też przystępować do spółek handlowych.

A jakie mają możliwości przedsiębiorcy nienależący do powyższych dwóch grup? A w szczególności, czy zagraniczna spółka z o.o. może być komplementariuszem polskiej spółki komandytowej?

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zostały wprowadzone pewne ograniczenia co do możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski wobec osób, które nie należą do kategorii wymienionych powyżej w pkt 1-2..

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez te osoby może odbywać się wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Możliwe jest też prowadzenie działalności gospodarczej w formie oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Jak z powyższego wynika zagraniczna spółka z o.o. może być komplementariuszem polskiej spółki komandytowej.

Może więc powstać polska spółka komandytowa posiadająca wspólników: komplementariusza – zagraniczną spółkę z o.o. (np.: zarejestrowaną w stanie Delaware, Stany Zjednoczone) oraz komandytariusza – polską osobę fizyczną.

 

Foto dzięki uprzejmości photostock / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.